keskiviikko 29. marraskuuta 2023

Vaikuttavuusinvestointi - osa 1 - mikä tämä oikein on?

Lähde: Tuovinen 2023 (1), Martikainen 2023 (2)
Vaikuttavuusinvestoinnin ideaa on kehittänyt Sitra vuosia kestäneessä hankkeessaan. (1) Idean pilottitoteutuksiakin on saatu aikaan ja rahoituslaitoksetkin ovat jollain tapaa innostuneet asiasta. Olisiko tämä vaikuttavuusinvestointi nyt sitten ratkaisu, jossa yksityinen riskipääoma ja valtion budjettiraha yhdistyisivät hyvinvointialueiden rahoitusratkaisuna. Pohdin tätä kysymystä perehdyttyäni erilaisiin dokumentteihin sekä ajatustavan etulinjassa olevien henkilöiden alustuksiin ja pohdoksiin.

Käsitteen ytimen poimin eri lähteistä seuraavasti:

 • Vaikuttavuusinvestoiminen on keino lisätä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin tuloksellista yhteistyötä erilaisten hyvinvointi- ja ympäristöongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi. Sen avulla voidaan toteuttaa huolellisesti suunniteltuja, pitkäjänteisiä ja etupainotteisia investointeja. Vain noin kymmenesosa sosiaali- ja terveydenhuollon varoista kanavoidaan ongelmien ehkäisyyn, vaikka se tulisi pidemmällä aikavälillä selvästi edullisemmaksi kuin ongelmien hoitaminen.(2)
 • Vaikuttavuusinvestoimisella viitataan tuottohakuisiin sijoituksiin, joilla on tarkoitus tuottaa positiivisia, mitattavia vaikutuksia vaikkapa erilaisiin sosiaalisiin ongelmiin. Kyse on siis rahoitusmarkkinoilta kerättävästä rahasta, jolla pyritään ratkomaan jotain ongelmaa siten, että onnistuessaan hanke generoi sijoittajille tuottoa ja epäonnistuessaan riskin kantavat pääsääntöisesti yksityiset sijoittajat. Yleisesti toiminta on organisoitu rahaston kautta. Erona perinteisiin riskinjakomalleihin ja -hankintoihin on joustava, erilaisiin kumppanuksiin perustuva tapa saavuttaa ennalta määritelty vaikuttavuustavoite. Vaikuttavuusinvestointi saattaa sopia myös tavanomaista hankintaa paremmin muuttamaan julkisen palvelun tuotantotapoja ja löytämään uusia tapoja hankkia positiivista muutosta käsillä olevaan ongelmaan. (1 ja ks. yllä oleva kuva)
 • Vaikuttavuussijoittaminen on sijoittamistapa eikä se ole omaisuuslaji, kuten osakkeet, korot tai kiinteistöt. Sen eri muotoja yhdistää usein kolme tekijää:
  • Sijoituksen kohde pyrkii yhteiskunnallisen tai ympäristölliseen hyötyyn
  • Sijoituksella on selkeitä, mitattavissa olevia vaikutustavoitteita
  • Sijoituksella on taloudellinen tuottotavoite. (3)
 • Vaikuttavuussopimukset perustuvat yksityisen ja julkisen sektorin väliseen yhteistyöhön. Saavutetulla, mitattavalla vaikuttavuudella on suora yhteys rahaston tuottoon, sillä tilaaja ostaa suoritteiden sijasta tuloksia ja maksaa rahastolle vain, mikäli mitattavia positiivisia tuloksia syntyy. (3)

Mitä on saatu aikaan? Sitran projekti on loppunut. Jatkotyöt siirtyivät Motivalle ja sen alaiselle  Vaikuttavuusjohtamisen osaamiskeskukselle. Sitrassa toteutettiin kokeilumielessä ns. tulosperusteisia rahoitussopimuksia (lyhenne SIB englanninkielisestä määritelmästä Social Impact Bond): pitkäaikaistyöttömien työllistäminen eli työllisyys-SIB, lasten ja nuorten hyvinvointi eli lapset-SIB, maahanmuuttajien työllistäminen eli Koto-SIB, työhyvinvoinnin edistäminen eli Tyhy-SIB. Kokeilujen toteutusmalli oli seuraava: tavoite, tilaaja, kohderyhmä, tulosmittari, hankehallinnoija, palveluntuottajat, toteutusaikataulu, sijoittajat, rahaston koko. (2) Ymmärtääkseni samoihin aikoihin myös suomalaiset pankit heräsivät asiassa - etunenässä S-pankki. (3) Myös uusia tutkimus- ja kehittämishankkeita viritettiin aiheen ympärille. (4) Osa niistä on edelleen meneillään. Tietooni on tullut seuraavia hankkeita: Kansallinen aivoterveysohjelma (Aivoliitto yhteistyökumppaneineen), Siun soten rokotusohjelma riskiryhmille (osa toteutus ennen koronaa), Pohjois-Savon muistiterveysohjelma.

Vaikuttavuusperusteisten ratkaisujen pyramidi avaa käsitettä pidemmälle. Avaan pyramidin ylhäältä alas ja kommentoin niitä samalla:

 • Investointirahastot: rahalaitoksissa investointirahastoja (S-pankki, OP-Finfund, Lähitapiola); Google-haku ei tuottanut enempää. Näyttää siltä, että tämä investointirahastojen malli ei ole ajanut läpi. Ehkä puhtaimmillaan S-pankki toteuttaa perusideaa, jolla kosketuspintaa hyvinvoinnin ja terveyden sekä soten maailmaan. 
 • Vaikuttavuusinvestoinnit ovat sellaisia, jossa on konkreettisesti osoitettavissa, mitattavissa olevia vaikutuksia tai vaikuttavuutta. Läpikäymäni aikaansaannokset ovat kaikki kokeiluja, tutkimushankkeita tai toteutuksen alkumetreillä olevia hankkeita. Kansallinen systematiikka puuttuu vielä.
 • Riskinjako hankinnoissa ei mielestäni toteudu vielä missään ratkaisussa. Mitä suurempi ja monimutkaisempi on ongelma, sitä moninaisemmat ovat riskit ja niiden hallinnan vaikeudet.
 • Vaikuttavuuden ostaminen suoritteiden sijaan on myös lähinnä idea-asteella ja kokeiluvaiheessa.
 • Vaikuttavuuden mittaaminen on varsinkin monimutkaisten ongelmien osalta haastava. On vaikeata osoittaa, mitkä toimenpiteet ovat olleet oleellisia tekijöitä vaikuttavuudessa. Korrelaatiota voidaan löytää, mutta kausaliteetti saattaa ontua.
 • Ilmiöiden ja vaikutusketjujen tunnistaminen liittyy myös vaikuttavuuden mittaamisen ongelmiin.

Seuraavassa kirjoituksessani kohdistan tämän vaikuttavuusinvestoinnin idean hyvinvointialueiden rahoiratkaisuihin, rahoitusongelmiin ja kysyn, voisiko tällä ajatustavalla auttaa alueita pulassa.

Viitteet

(1)  Mikko Tuovinen: Vaikuttavuuden hankinta: voidaanko investointiajattelulla ratkaista laajoja soten haasteita ja monipuolistaa hankintoja?, Mediuutiset 16.10.2023; https://www.mediuutiset.fi/kumppanisisallot/pfizer/vaikuttavuuden-hankinta-voidaanko-investointiajattelulla-ratkaista-laajoja-soten-haasteita-ja-monipuolistaa-hankintoja/

(2) Sitra: Vaikuttavuusinvestoinnin ohjelma; https://www.sitra.fi/aiheet/vaikuttavuusinvestoiminen/

(3)  S-pankki: Vaikuttavuussijoittaminen: https://www.s-pankki.fi/fi/private-banking-ja-varainhoito/vastuullisuus-ja-vaikuttavuus/vaikuttavuussijoittaminen/

(4)  Pfizer-seminaari vaikuttavuusinvestoinnista lokakuussa 2023: Mika Pyykön (Aivoliitto), Petri Kinnusen (Siun Sote) ja Janne Martikaisen esitykset; Vaikuttavuusseuran webinaarin marraskuussa 2023 esitykset Mika Pyyköltä ja Janne Martikaiselta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti