sunnuntai 25. syyskuuta 2016

Omavalvonta - pukki kaalimaan vartijana?, päivitys 26.9.2016

pukki2Omavalvonta nousi esille viime viikolla 22.9.YLE:n A-Talk -ajankohtaisohjelmassa. Erityisesti tätä omavalvontaa toi esille peruspalveluministeri Rehula moneen kertaan. Aiheen kimpussa oltiin kahdelta suunnalta. Toisaalta keskusteltiin hoitoyhteisön töykeästi käytöksestä (jopa agressiivisesta) potilaita kohtaan. Toisaalta pohdittiin päivystyspalvelujen ongelmia - erityisesti palvelujen saannin viiveistä. Omavalvonta nähtiin keskustelussa kaksijakoisena. Toisaalta päivystystoiminnasta vastannut lääkäri kertoi, että hänen mielestään omavalvonta toimii ja on tärkeä osa toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Toisaalta pidettiin omavalvontaa epäonnistuneena valvonnan muotona, koska siinä on pukki kaalimaan vartijana. Urbaani sanakirja kertoo: "Vanha ja hyvä sanonta, kun jotain asiaa selvittämään asetetaan näennäisesti puolueeton selvitysmies, jolla on kuitenkin vahvat sidokset toiseen osapuoleen." Tai: "Pukki (vuohi) ei ole hyvä valinta kaalimaan vartijaksi, koska se tietenkin syö kaikki kaalit. Samoin ihminen vo olla joskus puolueellinen tai muuten epäluotettava. Tällainen ihminen on huono vastuuhenkilö." (1)

Valvira valvoo. Olen itse ollut Valvirassa töissä yli 7 vuotta ja siellä on strategiatasolle saakka hehkutettu viime vuosina omavalvonnan puolesta. Täytyy nyt vain  muistaa, että ei Valvirassakaan (eikä aluehallintovirastoissa) vannota pelkän omavalvonnan nimeen. Valvonta on osa valtiovallan toimia. Valvontaa on ennakoivassa mielessä sote- ammattihenkilöille myönnettävät luvat (tai rajoittaa/evätä) toimia ammatissa - nyt myös sosiaalihuollossa terveydenhuollon lisäksi. Tai ennakoivaa valvontaa on myös yksityisille palvelujentuottajille myönnetyt luvat. Valvontaa on myös yhteiseen suunnitelmaan perustuva valvonta, jossa puututaan yhteisesti ministeriön kanssa keskeisiin ongelmiin. Ongelmat nousevat esille kentän kokemuksista ja erilaisista tutkimuksista ja selvityksistä. Mutta valvontaa on myös ns. reaktiivinen valvonta. Se on kansalaisten viime kätinen tapa nostaa esille kokemansa vääryydet hoidossa ja hoivassa (kantelut). Tosin tältäkin osin suositellaan kansalaisia tekemään muistutukset suoraan hoitoyhteisölle - se on usein nopeampi ja tehokkaampi tie. On vain niin, että pelkkä valtiovallan valvonta ei riitä. Tarvitaan omavalvontaa. Valviran nettisivuilta poimin tekstin, mitä omavalvonnalla tarkoitetaan (2):

"Omavalvonta on palveluntuottajan työkalu, jonka avulla kehitetään ja seurataan palvelujen laatua toimintayksiköiden päivittäisessä asiakastyössä. Omavalvonnan perusidea on siinä, että toimintayksikölle on laadittu kirjallinen suunnitelma, jonka avulla asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti. Omavalvonta perustuu yksikössä toteutettavaan riskinhallintaan, jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen ja reagoida havaittuihin kriittisiin työvaiheisiin tai kehittämistä vaativiin asioihin suunnitelmallisesti ja nopeasti. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonnassa korostuu palveluntuottajien oma vastuu toiminnan asianmukaisuudesta ja tuottamiensa palvelujen laadusta sekä asiakas- ja potilasturvallisuudesta."

Omavalvonta ei ole kaukana jatkuvan oppimisen, jatkuvan kehittämisen metodeista, joita käytetään soten ulkopuolella mitä erilaisimmissa organisaatioissa. Ei ole omavalvonta myöskään kaukana Toyotan autotehtaista lähteneeseen Lean-oppiin. Siinäkin pyritään jatkuvaan toiminnan kehittämiseen ja vielä asiakasvinkkelistä. Terveydenhuollon puolella on kehitetty Haipro-järjestelmä, johon henkilöstö voi ilmoittaa  läheltä piti - tilanteista eli vaaratilanteista. Tätä järjestelmää käytetään eri puolilla terveydenhuoltoa laajasti. Järjestelmän vahvuus on anonymiteetti, jolloin uskalletaan ilmoittaa helpommin havaittavista ongelmista. (3)

Tiedon tiimalasi, viite 4
Omavalvonta tarvitsee kuitenkin kaverikseen hyvin toimivan tiedonhallinnan - ajassa olevat paikalliset tietojärjestelmät. Ihanteena mielestäni olisi tietojärjestelmien synergia, jossa yhdellä kirjauksella hoitotapahtumaan liittyen voidaan tietoja hyödyntää monin tavoin toiminnan kehittämisessä, omavalvonnassa ja viime kädessä myös valtion harjoittamassa valvonnassa. Tähän ei nyt olla vielä kyetty. Tiedon keruu on tältä osin varsin epäsystemaattista.

Valvonnan resurssit rajalliset. Valvontaa pitää voida suunnata oleellisiin kohteisiin. Siksi tarvitaan valtion tasolla ennakoivaa, riskiperusteista valvontaa. Siksi suositellaan kansalaisia ensisijaisesti kääntymään hoitoyhteisön puoleen, kun koetaan kaltoin kohtelua. Valvonnan pitäisi pikemminkin olla jatkuvaan oppimiseen ja kehittämiseen kannustavaa. Tietojärjestelmien kehittäminen on kokonaisuuden hallinnan ja oleellisten ongelmien havainnoinnin ydin. Kun uudistetaan tietojärjestelmiä, pitää ne saada yhteen toimiviksi ja helppokäyttöisiksi. Laadukkaan ja ajantasaisen tiedon avulla on mahdollista myös tehokkaasti tehdä omavalvontaa ja muutenkin valvontaa. (4)

Omavalvonta on oman toiminnan kehittämistä. Pukki kaalimaan vartijana ei mielestäni ole oikea rinnastus.

Päivitys 26.9.2016: FB:n puolella Sannariikka Grönfors kommentoi seuraavasti:
"Itse näen omavalvonnan/OVS ennenkaikkea yhtenä hyvänä laadunhallinnan työvälineenä. On niin paljon lakeja, vastuita, velvoitteita yms eri tahoilta, että sen avulla kokonaisuus pysyy kutakuinkin hallinnassa. Jatkossahan laatu tulee näyttelemään aina vain suurempaa roolia. Sitä usein mietin, miksei OVS voisi olla jotenkin samaan tapaan digitaalinen kuin sähköinen hyvinvointikertomus SHVK? Mittareita, indikaattoreita, tavoitteita tai seurantaa yms puolin ja toisin: yksit.palv.tuottajat/kunnat/maakunnat/avi/valvira/thl/stm jne."

Päivitys 26.9.2016: Matti Rimpelä kommentoi FB:n puolella seuraavasti:

Matti Rimpelä "Miksi organisaation sisäistä kehittämistä ja siihen sisältyvää jatkuvaa seurantaa ja arviointia kutsutaan "omavalvonnaksi". Tässä kielessä toimintakertomus olisi "omavalvontakertomus" ja tarkastuslautakunta "kunnan omavalvontalautakunta". Minusta sisäisen kehittämisen tärkeän osa-alueen kutsumisesta omavalvonnaksi ei ole muuta perustaa kuin huomion siirtäminen pois läpinäkyvyydestä ja ulkoisesta laadun valvonnasta. Toimii yhtä hyvin kuin mikä tahansa organisaation kehittäminen, hyvin silloin kun koko organisaatio on kypsä kriittiseen arviointiin ja uudistumiseen, mutta tehoton silloin, kun kriittiselle laadunhallinnalle ja uudistamiselle on tervettä. STM:n ja Valviran strategiassa omavalvonta on vain savuverho, johon yritetään piilottaa paine aidon laadunvalvonnan kehittämiseen. Eli 1970-luvun Tandem-tutkimusta lainaten "kuvitteellinen ratkaisu"pudottamaan tehtävää/ongelmaa alemmaksi yhteiskunnan asialistalla."

Ollin kommentti Matille: Termi ei ole minun keksimä, mutta mielestäni asia on ihan hyvä. En näe siinä mitään savuverhoa. Mutta olenko sitten työsokea aiheeseen? Ja Matti kommentoi: Taidat vähän olla..

Päivitys 26.9.2016: Jouni Laurila kommentoi FB:n puolella seuraavasti:
DrJouni Laurila "Minusta parasta on se että lähdetään omavalvonnasta, tehdään se systemaattisesti oppien mukaan. Seuraavan voi olla sitten vaikka auditointi, kuten radiologiassa. Sitten tulee valvova viranomainen. STUK katsoo aina auditoinnin tuloksen kun tekee oman tarkastuksensa. Sitten tietysti erilaiset laatupalautteet asiakkaalta."

Päivitys 26.9.2016: Anna Aaltonen kommentoi Linkedinin puolella seuraavasti:
Anna Aaltonen "Samaa mieltä. Jo ennen laittamaasi vertausta, tuli mieleen, että tämähän on selvästi ihan normaali jatkuvan parantamisen prosessi. Toki vaatii tuekseen eskaloinnin eteenpäin sekä muutenkin nivomisen ulkopuolisen valvonnan prosessiin. Eli eivät ole mitenkään poissulkevia ja toisiaan täydentäviä."

Päivitys 26.9.2016: Kari T. Nukala kommentoi FB:n puolella. Minusta Karin kommentti ei ole ristiriidassa tämän omavalvonnan kanssa: 
Kari T. Nukala "Tilintarkastuksen keskeinen merkitys syntyy ennaltaehkäisystä. Valvonnan täytyy olla "toiminnan ytimissä" eli ns. paikan päällä. Kilpailijat ja media ovat käytettävissä isoissa asioissa. Nyt on pakko luoda uusia rakenteita ja tarvittaessa kyseenalaistettava vanha hokema " luottamus hyvä, kontrolli parempi"!"

Viitteet

(1) Urbaani sanakirja: https://www.urbaanisanakirja.com/word/pukki-kaalimaan/
Venla - viikon idioma: http://venla.info/blog/viikon-idiomi/viikon-idiomi-pukki-kaalimaan-vartijana

(2) Valviran sivuilla on  omavalvonnasta runsaasti tietoa.  Tämä oheinen omavalvonnan määritelmä on linkin takana: http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta/omavalvonta   Omavalvonnasta on pidetty syyskuussa 2016 seminaari Oulussa:
http://www.valvira.fi/-/alueellinen-seminaari-sosiaali-ja-terveydenhuollon-omavalvonnasta

(3) Haiprosta on terveydenhuollon vaaratilanteiden ilmoitusjärjestelmä. http://awanic.com/haipro/
Hoitovirheistä olen kirjoittanut blogikirjoituksessani - Haipro on ennakoiva järjestelmä. http://ollintuumailut.blogspot.fi/2012/03/hoitovirheita-sattuu-aina-hoitovirhe-on.html
Lean-ajattelusta olen kirjoittanut kirjassani "Sote-uudistus - pirullinen ongelma" (2016). Lean-oppien avulla voidaan kehittää hoitoprosesseja asiakaslähtöisesti. Kirjani sivuilla 211-221 on pureuduttu tähän oppiin ja sen käyttöön erityisesti sairaanhoitopiireissä. Menetelmän suosio vaihtelee. Aihe on esillä myös blogikirjoituksessani: http://ollintuumailut.blogspot.fi/2016/04/lean-asiantuntijatyon-johtamisessa.html
(4) Tiedon tiimalasi kuvaa tätä asiaa. Se on dokumentoitu kirjassani sivulla 230.  Olen aiheen kimpussa myös blogikirjoituksessani : http://ollintuumailut.blogspot.fi/2016/05/soten-ohjaus-vallankayttoa-ja-tiedolla.html