sunnuntai 30. maaliskuuta 2014

Valtion keskushallintouudistus: ei kai vain pelkkä hallintorakenneuudistus?

YLE uutisoi 30.3.2014 valtion  keskushallintouudistuksesta, joka toteutetaan kiireellä kuluvana vuonna. (1). Tähän liittynee myös VM:n sivuilla 18.3.2014 lehdistötiedote Virsu-hankkeesta, joka on yksi osa kokonaisuudistusta. (2). Koko KEHU -uudistuksessa on tarkoitus yhdistää ministeriöt yhden valtioneuvoston alaisuuteen, yhdistää aluehallintoa sekä keskitettää tukitoimintoja - kuten it-palveluita. Ohessa on VM:n sivuilta poimittu aikataulutus tästä ns. KEHU-hankkeesta. "Valtionhallinnon uudistus saattaa tarkoittaa satojen työpaikkojen vähentämistä" (Yle-uutiset 30.3.14)

Ei vain rakenne. Keskushallintouudistus ei saisi olla pelkkä hallintorakenneuudistus. Pitäisi uudistaa sisältö. Valtion keskushallinnossa on rapautunut virkamiesten ja poliitikkojen välinen suhde. On syntynyt virkemieskunnan ja poliitikkojen väliin merkillinen poliittisten virkamiesten kerros. Samoin on syntynyt uutta valmisteluvallan ja poliittisen vallan sekoitusta. Soteuudistuksen kaikki koukerot ovat oivallinen esimerkki tästä ongelmasta. (3) Valtiokone on ilmentymä vanhakantaisesta ajattelusta, jossa valtiolla olisi valtaa ympäräivään yhteiskuntaan. Markkinat ja valtion omat toimet ovat kuitenkin rajannneet valtion vallankäyttöä. Merkittävä esimerkki on sosiaali- ja terveydenhuollon nykytila, jossa valtion vaikutusmahdollisuudet ovat ajautuneet marginaaliin. Uusi poliitikkojen viiden sotealueen malli luo mahdollisuudet myös valtion vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen. Valtion suunnittelu- ja ohjausvalta on nyt vain nostettava modernisti esille sopimusyhteiskunnan idean pohjalta. Ja sitten pitäisi selkeyttää myös valtion tarkastusviraston (VTV) rooli suhteessa virastojen rooliin. Niin ja vielä tuo tulosohjauksenkin uudistaminen pitäisi kytkeä tähän kokonaisuuteen. Jos näitä kaikkia asioita ei oteta agendalle, tulee Kehu-uudistuksesta pelkkä laatikkoleikki.

"Keskushallinnon virastorakenneselvitys" tehtiin uudistuksen pohjaksi. Se kuvaa lyhyesti valtion nykyisen virastorakenteen ja hiukan sen historiaakin. (4). Samalla verrataan tilannetta muihin maihin ja tehdään joitain varovaisia ehdotuksiakin. Löydän selvityksestä kaksi puutetta, jotka on mitä ilmeisimmin jätetty tarkoituksella vähälle tai olemattomalle käsittelylle: 1. mitä digitalisointi - ICT:n tunkeutuminen valtion virastorakenteeseen merkitsee, 2. miten valtion keskushallinnon virastot verkottuvat muun yhteiskunnan kanssa.

ICT:n tunkeutuminen virastoihin. Selvityksessä otetaan ICT esille muutamassa kohdassa, lähinnä sivulla 26 julksien hallinnon tietohallinto ja virastomuutokset:
  • tietojärjestelmillä on merkittävä kustannusvaikutus virastoissa;
  • perustietotekniikkapalvelut siirtyvät Valtoriin; 
  • ydintoimintaan liittyvä tietotekniikka jää edelleen virastoille; 
  • kokonaisarkkitehtuurityöllä tunnistetaan eri virastojen tietotekniset samankaltaisuudet; 
  • tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen kiinnitetään huomiota;
  • turvallisuusverkko - TUVE  eli korkean varautumisen tietoverkon kehittäminen valtion ylimmälle johdolle ja turvallisuusviranomaiskäyttäjille.
Sen sijaan selvityksessä ei kerrota lainkaan ICT:n roolista toimintaprosessien sähköistämisessä, tietovarantojen kattavassa hyödyntämisessä (ml. avoin data), valtion hallinnon toimintojen verkottumisena kansalaisten, asiakkaiden, yritysten, kuntien suuntaan, somen esiin nousuun verkostomaisessa toiminnassa. Varsinkaan ei puhuta siitä, miten virastorakenne, virastojen perusinfra joutuu aivan uuteen valoon digiajalla. Perinteinen paperipohjainen toiminta muuttuu sähköiseksi ja mahdollistaa aivan uusia toimintamuotoja ja virastorakenteita.Virastojen verkottuminen muun yhteiskunnan kanssa. Virastorakenneselvitys viittaa hallintokoneistotyyppiseen ratkaisuun, jopa muusta yhteiskunnasta irralliseen "olioon". Valtiolla on toki erilaisia ohjauskeinoja muuhun yhteiskuntaan, mutta niiden roolia ja muutospaineita ei juuri selvitetä. Hallinnonaloittain on tehty arviot virastojen nykyroolista. Arvioissa on selvitetty viraston tehtäväalan laajuus/suppeus, tehtävän luonne (viranomaistehtävä/ muu palvelutehtävä), Arviosta on tehty nelikenttä. Ohessa olen poiminut nelikenttään sote-alueen, kun blogini kohdealue on juuri tämä sosiaali- ja terveydenhuolto (s. 55).  Suuri osa sote-virastoista on luokiteltu viranomaistehtäviin - STM laajaan sellaiseen ja muut vähemmän laajoihin. THL:llä on tehtävänsä luonne enemmän palvelu- kuin viranomaistehtävä. Lastensuojeluyksiköt ovat eniten palvelutehtävään suuntautuvia.

Keskuhallinnon ja virastojen palvelurooli fokukseen. Tämä jako pitäisi uusia ja tutkia virastojen luonne suhteessa ulkomaailmaan. Erityisesti soteuudituksessa tämä virastorakenne ja virastojen tehtävät pitäisi valaista uudelleen. Virastojen ohjausrooli ja palvelurooli pitäisi arvioida ja hyödyntää uutta sähköisen hallinnon mahdollisuuksia. Sotesektori on arvioitu tässä monin mittarein aivan liian suppeasti, koska se vaikuttaa (tai pitäisi vaikuttaa) koko sote-palvelusektoriin. Itse asiassa virastouudistuksessa pitäisi lähteä liikkeelle virastojen palveluroolista suhteessa muuhun yhteiskuntaan. Ohjaus ja valvontakin on ymmärrettävissä palveluksi, jolla taataan kansalaisten kannalta oikeudenmukaiset ja toimivat palvelut.

Viitteet:

1. YLEn uutinen 30.3.2014: "Valtion hallintouudistus: Ministeriöt lakkautetaan ja aluehallintoa typistetään
Valtionhallinnon uudistaminen saattaa johtaa täydelliseen mullistukseen. Esityksen pitäisi olla valmiina vielä tämän hallituskauden aikana.
Itsenäisyyden ajan suurinta valtionhallinnon uudelleen organisointia valmistellaan nyt kovalla kiireellä.
Valmiin esityksen koko uudistuksesta pitäisi syntyä vielä tämän hallituksen aikana.
Aluehallintoa on vuosien saatossa rukattu, mutta ministeriöiden ja valtioneuvoston toimintaan ei ole aiemmin koskettu. Nyt keskittäminen ja tehostaminen saattaa tietää sitä, että ministeriöt lakkautetaan ja aluehallinto supistetaan minimiin. Uudistus tietää myös satojen työpaikkojen vähenemistä lähivuosina.
Pienimmästä päästä on uudistus, jossa keskitetään ministeriöiden tietopalvelut, kirjaamot, virastomestarit ja kilpailutus. Ajatuksena on, että sisäiset palvelut tilataan yhdestä paikasta. Nyt jokaisella ministeriöllä on omat palveluntuottajat.
Hankepäällikkö Janne Kerkelä sanoo, että yksistään tätä on valmistelemassa kymmenkunta työryhmää ja 120 ihmistä eri ministeriöistä. Perusteilla on valtioneuvoston hallintoyksikkö.
Ministeriöt lakkautetaan
Koko uudistuksen tavoitteena on keskittäminen. Parlamentaarinen komitea valmistelee koko keskushallinnon uudistamista ja sen suunnitelmissa on kaikkien ministeriöiden lakkauttaminen ja niiden yhdistäminen valtioneuvoston alaiseksi yhtenäiseksi keskushallinnoksi.
Käytännössä keskittäminen tarkoittaa sitä, että pääministerin ja pääministeripuolueen asemaa vahvistetaan. Mallia tähän uudistukseen haetaan Ruotsista.
Keskushallintouudistusta pohtivan komitean pääsihteeri Päivi Pietarinen sanoo, että asiaa pohditaan tarkemmin myöhemmin keväällä.
Parlamentaarinen komitea tekee myöhemmin myös poliittisen ratkaisun valtion ylimpien virkamiesten asemasta. Heidän asemaansa pohditaan nyt omassa työryhmässä. Nykyisin ylimpien virkamiesten virat ovat määräaikaisia, mutta nyt ajetaan paluuta pysyviin "eläkevirkoihin".
Komitea aikoo keskustella virkamiesten tulevasta asemasta ensi viikolla.
– Tällä hetkellä jokainen ministeriö nimittää omat virkamiehensä. Nyt pohditaan, että olisiko ylimmät virkamiehet keskitettävä valtioneuvoston alaisuuteen, sanoo Pietarinen.
Aluehallintoa supistetaan
Valtion aluehallintoa aiotaan keskittää myös edelleen. Elyt, avit, TE-toimistot ja maistraatit sekä yksittäiset virastot aiotaan osin yhdistää tai joitakin muuttaa jopa yhdeksi virastoksi.
Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg kuvailee, että esimerkiksi Pohjois-Savossa voisi olla yksi virasto, missä toimivat ely, avi, TE-toimisto ja maistraatti. Ja tällaisia keskuksia olisi koko maassa kuudesta yhdeksään. Vaihtoehtoinen ääripään malli on se, että kaikille aluevirastoille perustetaan yksi yhteinen valtakunnallinen virasto ja sen alla olisi muutama toimipiste eri puolilla maata.
Nykyään Suomessa on kuusi avia, viisitoista elyä, kuutisenkymmentä maistraattia ja useita kymmeniä TE-toimistoja.
Kukaan ei pohdi sitä, mikä vaikutus uudistuksilla on, mutta tehokkuutta haetaan.
Hallituksen kehitysriihi edellyttää valtiolta 0,5 prosentin tuottavuuden nousua.
Kansliapäällikkö Päivi Nergin mukaan on selvää, että sillä on vaikutusta henkilöstöön. Valtion hallinnossa on töissä yli 85 000 ihmistä.
– Tässä nyt odotellaan, mitä se 0,5 prosenttia tarkoittaa, mutta selvää on, että kyllä se tarkoittaa paljoa ihmisiä. Mutta onhan meillä myös muita kuluja, joita samaan aikaan tarkastellaan.
Hankepäällikkö Janne Kerkelä puolestaan ilmaisee asian niin, että ”pannaan Suomi Oy Ab kuntoon ja lisätään tehokkuutta ja tuottavuutta.”

2. VIRSU-hanke on asetettu 18.3.2014. http://vnk.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=411422
 Ohessa ote lehdistötiedotteesta:
"Valtion aluehallintoon kuuluvat muun muassa aluehallintovirastot (AVI) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY), TE-toimistot ja maistraatit. Valtion keskushallintoon kuuluvia virastoja ja laitoksia toimii jokaisen ministeriön toimialalla. Näitä organisaatioita on yhteensä noin sata, ja niiden tehtävät ja koko vaihtelevat. Keskushallinnon selvitystyössä
- luodaan virastoluokittelu, jonka pohjalta selvitystyötä voidaan tehdä (esimerkiksi perinteinen hallintovirasto, valvonta- ja lupavirasto, tutkimuslaitos, kehittämisvirasto ja palvelukeskus)
- selvitetään näiden eri virastomallien kehittämisen lähtökohdat ja mahdollisuudet erityisesti virastorakenteen kokonaisuuden näkökulmasta
- otetaan huomioon erityisesti virastojen tehtävät ja toiminnan luonne sekä ohjausjärjestelmät, johtaminen ja mahdollisuudet järjestellä resursseja uudelleen
- tehdään yhdessä hallinnonalojen kanssa selvitys erityisesti pienten virastojen kokoamismahdollisuuksista.

Valtion aluehallinnon selvitystyössä
- selvitetään aluehallinnon ja keskushallinnon virastojen työnjakoa sekä valtion ja kuntien työnjakoa
- tarkastellaan, mitkä aluehallinnon tehtävistä edellyttävät toiminnallisesti ja oikeudellisesti niiden hoitamista tietyllä alueella ja mitkä voidaan hoitaa millä paikkakunnalla tahansa
- tarkastellaan, voidaanko joistakin tehtävistä luopua, miten toimintaprosesseja voidaan uudistaa ja peruspalvelujen saatavuutta keventää vaarantamatta oikeusturvaa
- selvitetään, miten toiminnan ja palvelujen sähköistäminen ja asiakaspalvelun kokoaminen muuttavat aluehallinnossa tehtävää työtä
- otetaan huomioon virastojen kokoamismahdollisuus sekä TE-palvelujen tarkoituksenmukainen ja asiakaslähtöinen järjestäminen
- rakennetaan ohjausmalli, jolla varmistetaan, että ministeriöt ohjaavat virastojen toimintaa
- arvioidaan mahdollisuudet järjestellä resursseja uudelleen."


3.  Virkamiesten ja poliitikkojen välinen suhde. Tätä tiedolla johtamisen ongelmaa pohdin sote-uudistusesimerkin valossa vuoden 2014 alkupuolen blogikirjoituksessani: http://ollintuumailut.blogspot.fi/2014/01/tiedolla-johtamiseen-sote-uudistuksessa.html

4.  Virastorakenneselvitys:  http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20140314Virast/Keskushallinnon_virastorakenneselvitys_20140311.pdf


sunnuntai 23. maaliskuuta 2014

Sote-uudistuksessa hallituksen ja opposition yhteisymmärrys, päivitys 2.4.2014

Kuva lainattu YLE:n sivuilta 24.3.2014: Soten nykytila ja ehdotus Sote-alueista
Päivitys 2.4.2014: Soteuudistukselle perustettiin parlamentaarinen ohjausryhmä. Puheenjohtajana ryhmässä on peruspalveluministeri. http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1879039#fi

"Ohjausryhmän tehtävänä on laatia esitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi. Tavoitteena on saada esitys valmiiksi toukokuun loppuun mennessä ja lähettää se lausuntokierrokselle kesäkuussa. Eduskuntakäsittelyyn lakiesitys tulee syksyllä. Uusien sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavien alueiden toiminta alkaa aiemman suunnitelman mukaisesti 1.1.2017."

Tuoreeltaan moni taho on yllättynyt positiivisesti ratkaisusta (kuten THL,  Kuntaliitto ja Lääkäriliitto). Kepun sisällä on tuskailtu, että Sipilä ei pitänyt maakuntamallin puolta. Ehdin itse pohdiskella tätä ERVA-mallia, kun viesti tuli radiosta.  Taitaa olla  niin, että tässä mallissa sairaanhoitopiirien sijaan tulevat sote-kuntayhtymät palvelujen tuottajiksi kuntien rinnalla.  Samoin pohdin, että ERVA-mallin toteuttaminen edellyttää alueellista jatkovalmistelua. Lähtökohdathan ovat kovin erilaisia eri ERVA-alueilla. Lueskellessani THL:n arviointiraporttin siellä oli varsin kattavasti pohdittu ICT-asiaa. Nykytilassa sote-ICT on hajallaan ja eriaikoina rakennettu kokonaisuus. ERVA tuo tähänkin kehittämiseen ryhtiä ja uskottavuutta. Edelleen käytännön ongelmia syntyy, jos puretaan vanhat kuntayhtymät. Mikäli uudistukset rakennetaan vanhojen kuntaytymien varaan, ei hallinnollinen työ ole niin suurta. Paikallisesti tulee varmasti kädenvääntöä erityisesti pienten sairaalayksiköiden kohtalosta. Oletan, että ERVA-ratkaisulla pyritään myös toimintojen tehostamiseen - jopa kustannusten karsimiseen. Edelleen joudutaan pohtimaan ohjaus- ja valtarakenteita. Millainen on valtion ohjausrooli? Miten ERVA:ssa taataan kuntien vaikutusmahdollisuudet? Miten ERVA hallinnoi monenkirjavaa palvelujen tuottajien kokonaisuutta?
Valtion ohjausroolin muutoksesta kirjoitin taannoin blogissani ja totesin valtion ohjauksen vähentyneen jatkuvasti vuosien varrella. Onko nyt vahvistuvan ohjauksen paikka? (http://ollintuumailut.blogspot.fi/2012/01/valtion-ohjaus-ei-kasvanut-vaan.html)

Sote-piirien rahoitusratkaisu. HS:n 24.3.2014 uutisen perusteella voidaan avata hiukan lisää uudistusta. Näyttää siltä, että rahoitus sote-toiminnoille kerätään ERVA-kunnista väestöpohjaisella laskentamallilla, jossa sairastavuudella on painoarvo. Tämä viittaa valtionosuusuudistukseen, josta raportoitiin viime vuoden lopulla. VM:n selvitysmies ja THL olivat rakentaneet yhdessä uudistusmallia, jossa sairastavuus otettiin uudeksi merkittäväksi tekijäksi laskentamalliin. Tein tästä blogikirjoituksen 2013:http://ollintuumailut.blogspot.fi/2013/11/sote-uudistus-ristipaineissa-rakenteita.html. Valtionosuusuudistusmalli lähti lausunnoille vuoden 2014 alussa: https://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20140204Valtio/name.jsp 
Soininvaara esittää tuoreessa blogikirjoituksessaan, että valtionosuudet voitaisiin ohjata suoraan sote-alueille. Tällöin vältyttäisiin pienten kuntien laskennallisuusongelmista ("kohinasta"). (Viite 6)

Sote-piirien hallintoratkaisu. Peruspalveluministerin 24.3.2014 kommentin perusteella näyttää siltä, että sairaanhoitopiirit lakkautettaisiin. Tämä merkitsisi sitä, että nykyisten sairaanhoitopiirien sairaalat olisivat palvelujen tuottajia. ERVA-sote-kuntayhtymä ilmeisesti tekisi kunkin sairaalan kanssa palvelusopimuksen. Saman logiikan perusteella myös kansanterveystyön kuntainliitot lakkautettaisiin. Tästä en ole vielä löytänyt vahvistusta. Nykyisestä sote-hallinnosta jäisi siis jäljelle vain kuntien omat toimintayksiköt (terveyskeskukset, vanhainkodit, palvelukodit jne). Jos tämä kaikki pitäisi paikkaansa, edessä olisi massiivinen kuntainliittojen purku. Sairaanhoitopiirihallinnon rakentamisesta kerroin taannoin 2013 blogikirjoituksessani, joka perustui omakohtaisiin kokemuksiin:    http://ollintuumailut.blogspot.fi/2013/02/sairaanhoitopiirien-lakkauttaminen-ei.html                 


YLE: Sote-uudistus |

Video: Katainen"Katainen: Sote-ratkaisu tarkoittaa saumatonta palveluketjua käyttäjän kannalta 

Pääministerin mukaan nyt saavutettu viiden sote-alueen ratkaisumalli ei ole vesitetty kompromissi, vaan todellinen uudistus.

Hallituspuolueet ja oppositio ovat päässeet sopuun sote-uudistuksen toteutustavasta. Pääministeri Jyrki Katainen kiitti sekä hallituskumppaneitaan että perussuomalaisten ja keskustan johtajia yhteistyökyvystä.
– Tämä on Suomen tulevaisuuden kannalta suuri ratkaisu. Puolueet ovat löytäneet yhteisen sävelen, jolla uudistetaan sosiaali- ja terveyspalveluita, Katainen sanoo tiedotustilaisuudessa.
Nyt saavutettu sote-sopu perustuu niin sanottuun viiden alueen malliin ja pohjautuu nykyisiin erityisvastuualueisiin, jotka ovat Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio ja Oulu Pääministerin mukaan sote-lakiesitys tuodaan eduskuntaan syksyllä.
– Tämä ei ole vesitetty kompromissi, vaan todellinen uudistus. Sotepalvelut perustasolta erikoistasolle integroidaan, mikä tarkoittaa saumatonta palveluketjua käyttäjän näkökulmasta. Lähipalvelut ovat lähellä ihmistä jatkossa, pääministeri sanoo.

Viiden sote-alueen malli tarkoittaa Urpilaisen mukaan sitä, että järjestämisvastuu palveluista on viidellä sote-alueella. Kunnat toimivat kuitenkin jatkossakin palveluiden tuottajina. Uudistuksen tarkoituksena on Urpilaisen mukaan lisätä integraatiota ja kansalaisten tasa-arvoa terveydenhuollossa."
http://yle.fi/uutiset/katainen_sote-ratkaisu_tarkoittaa_saumatonta_palveluketjua_kayttajan_kannalta/7151425
http://www.sdp.fi/fi/taustat/muistiot/7777-sdp-ja-sote-uudistus

Näin siis luovuttaisiin vastuukuntamallista täysin.  Samoin luovuttaisiin kolmiportaisesta järjestämismallista.  ICT-puolellakin päästäisiin integroituihin järjestelmiin vähin erin. Suuret järjestämisalueet ja tuleva monikanavaisen rahoitusratkaisun purkukin voisivat kulkea käsi kädessä. Ei ilmeisesti tarvittaisi uutta kuntakuulemiskierrosta. Peruspalveluministerin mielestä ratkaisun seurauksena sairaanhoitopiirit lakkautettaisiin. (YLE-aamuTV 24.3.2014 klo 7.16).


Viitteet

1. THL:n arviointiraportti järjestämislakiluonnoksesta 18.3.2014:  

2. Lääkäriliiton virallisia kannanottoja ja kommentteja:
 http://www.laakariliitto.fi/uutiset/kannanotot/laakariliiton-nakemys-jarjestamislakityoryhman-esitykseen/

3. SDP:n puheenjohtajaehdokkaan, Antti Rinteen ohjelma: sivulla 28 kannanotto soteuudistukseen:


5. Ollin edellinen päivitetty pohdinta soteuudistuksesta: Pohdinta sisältää myös runsaasti linkkejä aiheeseen .http://ollintuumailut.blogspot.fi/2014/03/pirullisen-sotesotkun-uusi-poliittinen.html  

perjantai 14. maaliskuuta 2014

JulkICT:n johtaminen haasteita täynnä - hiipuuko usko asiaan, päivitys 17.3.2014

JulkICT:n johtaminen on haaste, josta voisi jotenkin palkita onnistumisten pohjalta vaikkapa papukaijamerkillä. (1) Timo Valli aloitti vähän yli pari vuotta sitten toimen johtajana. Edellisen johtajan kausi jäi parin vuoden mittaiseksi ja myös tämän edeltäjän kausi. Uuden johtajan kausi on näemmä tehty myös riittävän lyhyeksi. TIVIn toimittaja Kauko Ollila arvioi tilannetta osittain yksilö- ja osittain yleiseltä kannalta:

"Kun asiat näyttävät olennaisesti erilaisilta kuin niiden sanotaan olevan, ensimmäinen vaihtoehto on usein lähempänä totuutta.
Suomen koko julkishallinnon ict-johtaja, ylijohtaja Timo Valli, jää kahden vuoden virkavapaalle, joka jatkuu käytännössä hänen viisivuotisen virkakautensa loppuun saakka.
Hän siirtyy valtion perustietotekniikkaa isännöivän palvelukeskuksen Valtorin hallituksen puheenjohtajaksi ja saa valtioneuvostossa erityistehtävän, johon kuuluu selvittää palvelukeskusten työnjakoa.
Valtiovarainministeriön hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka kiistää, että yllättävän siirron takana olisi luottamuspula.
Mutta Tarkan sanojen asettelusta näkyy, että näin on. ”Meidän täytyy saada uusi ryhmitys. Haasteet ovat kovat ja valtavasti tekemistä. Jokainen tekee sellaisia töitä, joissa hän on parhaimmillaan kaikessa toiminnassa.”
Luottamuspulan ei silti tarvitse johtua Vallista. Se voi johtua tehtävästä, joka on olemassa olevilla rakenteilla mahdoton. Julkisen hallinnon ict-johtajan tulisi johtaa sekä valtion että kuntien tietotekniikkaa" http://www.tietoviikko.fi/kaikki_uutiset/valtion+pieni+ictpiiri+pyorii/a974616

Olen monessa rakenteellisessa asiassa Kaukon kanssa samoilla linjoilla. Johtamistaitoja en täysin tunne, vaikka muuten Timo, hänen edeltäjänsä, tuleva jatkaja sekä Timon tuleva alainen ovat minulle tuttuja. Jokaisella on oma historiallinen työurataustansa ja riittävän monipuoliset sellaiset. Timon vahvin osaamistausta on terveydenhuollon it-toiminnoissa. Hän tuntee hyvin sen ongelmat, ison kuntayhtymän haasteet, alueelliset haasteet ja kuntien toiminnot. Valtio on Timolle uusi aluevaltaus. Timo käynnistikin heti lyhyen tutustumisen jälkeen strategiatyön - kunnianhimoisen sellaisen. Otettiin kattavasti huomioon koko valtion hallinto ja kuntakenttä. Hyvä niin. Ongelmana oli, että käytännön toimet venyivät. Piti saada nopeita näyttöjä, tuloksia. Niitä tulikin. Hankala Valda-hanke päätettiin ajaa alas. 9 me heitettiin romukoppaan, mutta perusteena pidettiin käyttäjien vieroksuntaa tuotetta kohtaan ja sen käyttöpalvelujen kalleutta. (2) Toinen suuri päätös oli Tori -valtion perustietotekniikka yhden katon alle. (3) Muilta osin jäi käteen runsas ja pitkä keskustelukierros sekä strategiapaperi. Viron kokemuksiakin lähdettiin tutkailemaan. Niitä itsekin olen blogissani seuraillut. Suomi on kuitenkin aivan eri asia kuin Viro.Tämä oli seuraava merkittävä päätös. Ryhdytään rakentamaan Suomen X-roadia, kansallista palveluväylää. todella erilaisessa ympäristössä kuin Viro.

Timon ongelmiksi taisivat koitua kuitenkin muutama keskeinen asia. Valtion pitäisi samalla säästää ja investoida IT-puolelle, jotta voitaisiin sitten myöhemmin näiden investointien kautta säästää. Ei tuo valtion sisäinenkään konserniajattelu ole ongelmaton. Kaukon TIVIssä kertoma valtion budjetointitapa on taustalla, mutta erityisesti pitkään valtiolla harjoitettu tulosjohtaminen. Ministeriöt, virastot ja laitokset ovat varsin itsenäisiä yksiköitä, joiden tehtävänä on tehdä tulosta ja maksimoida oma toimintansa. Tätä kautta syntyy sitten valtion kokonaisetu. Konserniajattelussa on puolestaan keskeistä löytää yhteiset konsernipalvelut, jotka maksimoivat kokonaisedun. Ei ole helppoa myydä konsernipalveluja virastoille, kun Valda takkusi jo lähtömetreillä, Palkeet-palvelukin tuntuu virastoista kalliilta puuhalta ja monet olemassa olevat järjestelmätkin ovat osin "kökköjä". VIP:lläkin tuo yhteisten palvelujen rakentaminen oli alkumetreillään ja sisälsi paljon alkuharjoittelusta johtuvaa ongelmaa. Toiminta- ja ansaintalogiikka suhteessa palvelujen tarvitsijoihin oli hakusessa.  Edellinen ICT-johtaja oli viimeisen päälle konsernimies, joka toi ajattelun tullessaan Nokialta. Nokia on vain niin eri asia kuin valtio ja kunnat yhdessä. Edellinen johtaja sai aikaan tietohallintolain, mutta umpikuja tuli ilmeisesti tässäkin asiassa. Laki on kovin periaatteellinen ja kaukana olemassa olevasta todellisuudesta. Ei teknistä yhteentoimivuutta voida toteuttaa, jos toiminta ei ole yhteentoimivaa ja erityislaitkin ovat ristiriidassa tämän tietohallintolain kanssa. Niin kokonaisarkkitehtuuriajattelu syntyi valtiolle myös tietohallintolain myötä. (ks. pohdintani tästä, viitteen 3 blogissa).

Kaikkiaan julkICT:n osalta näyttäytyvät samat haasteet kuin yksittäisen toimintayksikön tai yrityksen tasolla. Homma pitää saada osaksi ydinprosesseja, ydinliiketoimintaa, osaksi ylimmän johdon strategista agendaa. Muuten käy kalpaten. Nyt on tainnut käydä myös niin, että VM rahakirstun vartijana on satsannut monella tapaa ICT:hen. Isot hankkeet on pistetty käyntiin, väkeä on palkattu kymmenittäin ja tuotot odottavat jossain tulevaisuudessa - ehkä liian kaukana. Menikö usko Timon lanseeraamaan ICT-strategiaan? Niin ja haasteita tuottaa tuo kuntakenttäkin, joka on täynnä autonomisia toimijoita. Yli puolet kuntakentän rahoista menee sotepuolelle, jossa vallitsee tällä hetkellä täydellinen strategian kaaos. Miten ihmeessä voidaan edistää yhteentoimivien tietojärjestelmien uudistamista, kun ei tiedetä, ketkä ovat ydinliiketoiminnan toimijoita? Muutenkaan sote-ICT ei ole helpoimmasta päästä ICT:tä.

Kuva lainattu alla referoidusta Tietoviikon artikkelista
Päivitys 16.3.2014: Aihe on kirvoittanut keskustelua, jossa on kysytty ICT-organisaatiomallin perään. Taustana organisoinnin haasteellehan on tuo autonomisten toimijoiden suuri määrä. Osana ICT-strategiaa nostettiin esille organisointitapana "ekosysteemi", johon en ole viehättynyt tässä yhteydessä lainkaan. (4). http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/julkict-strategia-2012-2020.pdf
Toinen asia on ollut ottaa esille rahankäyttö ICT:ssä. Tämäkin liittyy ICT-johtamisen perusasiaan eli siihen, mitä ydinprosessit tarvitsevat, mikä vuorovaikutus ydinprosessien ja IT:n välillä on ja millä aikavälillä tavoitellaan IT:llä tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Tässä on viitattu tietoviikon artikkeliin, jossa todetaan tiiviisti seuraavaa:  "It-johtajalle potkut: "käyttää paljon rahaa ja kaikki toimii ongelmitta". En kuitenkaan tässä julkict-asiassa pitäisi keskeisimpänä argumenttina, enkä tunne taustojen yksityiskohtia.
http://www.tietoviikko.fi/cio/itjohtajalle+potkut+quotkayttaa+paljon+rahaa+ja+kaikki+toimii+ongelmittaquot/a970819

Päivitys 17.3.2014/ Timo Valli kommentoi tilannettaan: Olin 17.3.14 tilaisuudessa, jossa Timo oli yhtenä alustajana. Hän kommentoi omaa tilannettaan sillä, että siirtyminen Valtorin hallituksen puheenjohtajaksi ja erityistehtäviin on hänelle mieleinen. Näin hän voi viedä yhden uudistuksen loppuun saakka konkreettisesti. Samoin hänen mielestään on hyvä nyt jakaa vastuuta ja ajaa ICT-uudistuksia yhden kärjen sijasta monilla kärjillä. Timo totesi myös, että on hyvä pistää johtajan sijaisuus avoimeen hakuun. Edelleen Timo totesi, että aikatauluissa on pysytty.

Viitteet:

(1) Julkict:n johtamisongelmaa pohdin jo 2012 blogikirjoituksessani: http://ollintuumailut.blogspot.fi/2012/03/julkictn-osaamispeikko-johtamisessa.html

(2) Valdan tarinasta kerroin blogikirjoituksessani 2012: http://ollintuumailut.blogspot.fi/2012/03/ict-strategiaa-valdan-tarina-sai.html

(3) Valtorista =Torista olen tehnyt blogikirjoituksen, jota olen myös päivittänyt useaan kertaan. http://ollintuumailut.blogspot.fi/2013/08/torista-uusi-vtkk-valtion.html
Pohdin Toria myös sen alkumetreillä v.2012 ja myös kokonaisarkkitehtuuria etuineen ja uhkineen: http://ollintuumailut.blogspot.fi/2012/03/it-palvelukeskus-ensimmainen.html

(4) Ekosysteemiä pohdiskelin blogikirjoituksessani 22.6.2013. Kirjoituksessa on myös viitattu sen hetkiseen keskusteluun ekosysteemiajattelusta. ks. http://ollintuumailut.blogspot.fi/2013/06/ekosysteemi-vai-sote-erp.html

lauantai 8. maaliskuuta 2014

Pirullisen sotesotkun uusi poliittinen käänne, päivitys 15.3.2014

HS:n uutisesta 8.3.2014
Pirullista ongelmaa ratkomassa (1). Erva-mallia kannattaa kehittää. 
HS:n nostama uutinen viittaa siihen, että Kokoomus on vastuukuntamallinsa kanssa ahdingossa. (2). Kaikkia lausuntoja ei ole vielä tullut, mutta lausuntojen anti lienee kova isku Orpon mallille. Uudessa Kokoomus-mallissa ei uskalleta koskea vielä alueellisiin rakenteisiin erva-alueita enempää. Voi nimittäin tulla "nenille". Aluepoliitikot vahtivat omia sairaanhoitopiirejään, sairaaloitaan ja terveyskeskuksiaan. Erva-malli on ihan hyvä, jos siihen vielä liitetään sairaanhoitopiirit sotepiireinä. Sotepiireissä voisi olla terveyskeskukset sekä osa sosiaalipalveluista. (X) Sotepiirejä voisi olla vähemmän kuin nykyisiä sairaanhoitopiirejä. Sairaanhoitopiirien osalta voisi tehdä kattavuus-, tehokkuus- ja vaikuttavuusanalyysin. Näin väestöpohjiltaan pienimmät, palvelujen kattavuudeltaan puuttellisimmat sekä tehottomimmat voitaisiin yhdistää suurempiin sairaanhoitopiireihin. Edellisessä blogikirjoituksessa esittelin ja arvioin tutkimuksen "Sisältöä sote-uudistukseen". Tässä tilastoihin perustuvassa analyysissä nousi tehottomimmaksi sairaanhoitopiiriksi Itä-Savo.  (Ks. blogikirjoitukseni: http://ollintuumailut.blogspot.fi/2014/03/sote-uudistukselle-sisaltoa-uusia.html ). Ervojen varaan voisi rakentaa suunnittelutehtävän, jossa tuo sairaanhoitopiirirakenne muodostettaisiin ja samalla rakennettaisiin terveyskeskusverkko sekä sosiaalipalvelujen työnjako kuntayhtymän ja kuntien välillä.

Niin tätä erva-mallia ei suinkaan ole kokkarit keksineet. Siinä on piirteitä muilta puolueilta, sairaanhoitopiirien edustajilta ja jopa viime viikolla Pentti Arajärvi esitti tuota perustaksi. (Laitan Arajärven artikkelin myös mukaan, viite 3)

Päivitys 10.3.2014: Niin laajasti on todettu, että Kokoomuksen mallissa terveyskeskukset unohdetaan. Pekka Puska totesi, että malli johtaisi terveyskeskusten luhistumiseen. (.http://www.hs.fi/kotimaa/a1394420584941?jako=3f709bbb676441ccfeaacda9523c0998&ref=fb-share ). Samoilla linjoilla on uusi THL:n pääjohtaja Juhani Eskola. http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tiedote?id=35564#.Ux87LuMyPMg.facebook
Jutta Urpilainen jo ounasteli hallitukselta uutta linjausta soteuudistukseen (YLE-TV1uutiset 10.3.2014). Urpilaisen kommentteja on avattu myös STT:n uutisessa, jossa hän pitää Kokoomuksen pohdintoja lähinnä puolueen sisäisinä asioina. http://www.elisa.net/urpilainen-kokoomuksen-sote-irtiotot-sisaista-pohdintaa/
Erva-sotkun avaa myös Ajankohtaisen kakkosen toimittaja. On erityisesti yliopistosairaaloiden mieleen tämä Kokoomuksen mallin. http://yle.fi/uutiset/nakokulma_sote-soppa_hukutti_risikon_virkkusen_ja_guzenina-richardsonin/7127593

Ollin pohdos 10.3.2014: Ei voi olla, että poliitikot unohtavat perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon. Toiveeni on, että kiireessä mallin kehittely on jäänyt kesken. Oletankin, että vielä on tulossa Kokoomuksen "paikkaussarja". Jos Kokoomuksen mallia ei kehitetä eteenpäin, alan monen muun tavoin taipumaan nykytilanteeseen. Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon integraatiota on myös nostettu esille Kokoomuksen mallia pohdittaessa. Kommentoin hyvän ystäväni Mikon toisinajattelua aiheesta alkuvuodesta 2012. ks.http://ollintuumailut.blogspot.fi/2012/03/toimisiko-uusi-kolminaisuus-eli-mikon.html

Päivitys 13.3.2014: Rautakankikin taipuu. Pääministerikin on tulossa ulos perustuslaki-umpikujasta. Tässä on hyvä kuvaus aiheesta: http://yle.fi/uutiset/nakokulma_sote-soppa_paloi_pohjaan__vihdoinkin_tunnustettiin_tosiasiat_nyt_etsitaan_syyllisia/7133898

Päivitys 13.3.2014: Kokoomuksen Erva-malli = HUS-piiri - Helsinki -nykymalli. Se selvisi viimeistään, kun luin HS:n mielipidesivuilta 13.3.2014 Maija Anttilan ja Vesa Heikkulan mielipidekirjoitukset. HUS on todella kehittänyt toimintojaan erikoissairaanhoidon logiikalla ja tehostaen toimintojaan työnjaon muuttamisella jne. HUS:n ja Helsingin kaupungin välinen työnjako on selkeä. Kaupungilla niin kuin kaikilla HUS-piirin kunnilla on suvereeni vastuu perusterveydenhuollosta. Ei perusterveydenhuolto kuitenkaan pääkaupunkiseudulla ole ihannetilassa.

Päivitys 15.3.2014: Peruspalveluministeri: "Sote-uudistusta ei aloiteta uudestaan puhtaalta pöydältä" (Oulu 14.3.2014)
"Ministeri Susanna Huovinen (sd.) ei ole kuitenkaan varma, eteneekö valmistelu suunnitellussa aikataulussa. Tavoitteena on edelleen, että laki sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä tulisi voimaan ensi vuoden alussa."
Lausunnot. Yli 400 lausuntoa on tullut. STM:n alustava tulkinta lausunnoista on julkistettu STM:n sivuilla. Tiedotteen ingressissä todetaan seuraavaa: "Sote-uudistukselle vahva tuki. Sote-uudistusesityksen linjaus palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta saa lausunnonantajien tuen. Samaan aikaan kun palvelujen toteuttamista lähellä asukkaita pidetään erittäin tärkeänä, annetaan tuki myös palvelujen keskittämiselle erityisesti vaativaa erityisosaamista ja kalliita investointeja tarvitsevissa palveluissa." Hallituksesta on tullut tieto, että vastuukuntamallin rinnalla sallitaan ratkaisuna myös kuntayhtymämalli.  http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1877464#fi

Viitteet

(1) Tähän pirulliseen ongelmaan viittasin oheisessa blogikirjoituksessani pari viikkoa sitten: http://ollintuumailut.blogspot.fi/2014/02/pirulliset-ongelmat-sotessa-ei-helppoja.html

(2)Vastuukuntamallista heräsi poliittinen pöhinä vuoden 2013 lopullakin. Tongin tätä asiaa blogissani: http://ollintuumailut.blogspot.fi/2013/12/sote-poliittista-pohinaa-ollaanko.html

HS:n uutinen 8.3.2014: 

"Oppositiopuolueet keskusta ja perussuomalaiset ihmettelevät kokoomuksen irtiottoa sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen valmistelussa.
HS kertoi aiemmin, että kokoomus on elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren johdolla valmistelemassa täyskäännöstä sote-uudistukseen. Vapaavuoren mallissa uudistus koskisi vain erikoissairaanhoitoa, eli vaativaa sairaanhoitoa, josta terveyskeskukset eivät selviä.
Keskustan varapuheenjohtaja Juha Rehula sekä kunta- ja aluetyöryhmän puheenjohtaja Tapani Tölli kirjoittavat tiedotteessaan, että "kokoomuksen salainen valmistelu osoittaa", että puolue myöntää kunta- ja sote-uudistusten epäonnistumisen.
"Nyt yritetään hakea poliittista pakotietä vaikka olisi tosiasioiden tunnustamisen aika", Rehula ja Tölli sanovat.
Perussuomalaisten ryhmänjohtajat Jari Lindström Maria Lohela sekä Kaj Turunen   puolestaan kysyvät, onko tilanne enää pääministeri Jyrki Kataisen (kok)  ja valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen (sd) hallinnassa.
"On suorastaan edesvastuutonta, että kun kunnissa valmistellaan lausuntoja hallituksen sote-linjauksista, samaan aikaan kokoomuksen taholla valmistellaan täysin erilaista ratkaisua", kolmikko sanoo eduskuntaryhmänsä tiedotteessa.
HS:n tietojen mukaan kokoomuksen mallissa sosiaali- ja terveyspalvelut järjestettäisiin kahdella tasolla: kunnissa ja viidellä erityisvastuualueella eli erva-alueella. Perusterveyspalvelut kunnat järjestäisivät suunnilleen samalla tavalla kuin nyt, ja ervoille siirtyisi järjestämisvastuu palveluista, joita kunnat eivät halua hoitaa tai kykene hoitamaan.
Malli mullistaisi hallituksen kehittämän vastuukuntamallin, jossa olisi yli 50 000 asukkaan sote-alueita ja jossa myös yli 20 000 asukkaan kunnille on annettu palveluiden järjestämisvastuuta.
Keskustan mukaan Vapaavuoren valmistelema malli ei ratkaisisi terveyspalvelujen ongelmia ja siinä uudistettaisiin vain terveydenhuollon toimivin osa, eli erikoissairaanhoito
"Yhteys peruspalveluihin puuttuisi. Kun ihmiset kuitenkin tarvitsevat palveluja, he hakeutuisivat sairaaloiden päivystyksiin ja ensiapuun. Kokoomuksen malli olisi siten veronmaksajien kannalta kallein mahdollinen", Rehula ja Tölli sanovat.
Perussuomalaiset on samoilla linjoilla:
"Soteuudistuksen keskeinen lähtökohta oli perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon eli kahden hoitotason yhdistäminen niin, että nykyiset ongelmat poistuisivat. Jos Vapaavuoren malli toteutuisi, se tarkoittaisi vain nykytilanteen pahenemista."
Keskusta on myös tuohtunut siitä, että kokoomus ei viime viikon välikysymyskäsittelyssä maininnut mitään omasta sote-valmistelustaan.
"Hallituksen piirissä on menossa valmistelua, jossa sote-uudistukseen tehtäisiin täyskäännös. Eduskuntaa on johdettu vakavasti harhaan", keskustan kaksikko kirjoittaa.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi perjantaina tiedotteessaan, että kokoomus ei ole perääntymässä hallituksen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa.
Orpon mukaan sote-uudistuksen valmistelu jatkuu hallituksessa sovitusti peruspalveluministeri Susanna Huovisen (sd) johdolla. Vapaavuori on Orpon mukaan nimetty vetämään kokoomuksen omaa taustaryhmää." http://www.hs.fi/politiikka/Oppositio+tuohtunut+kokoomuksen+sote-irtiotosta+/a1394247362328

 (3) Pentti Arajärvi HS:ssä 3.3.3014: 

(X) Päivitys 13.3.2014: Tämä tuore Kaleva-lehden mielipide muistuttaa omaa ehdotustani siitä, miten tätä erva-ajatusta voitaisiin jalostaa eteenpäin: "Kun kerran malleja heittelevät muutkin, heitänpä sellaisen minäkin. Voisiko tuoreinta ehdotusta viedä vielä eteenpäin niin, että erityisvastuualueiden järjestämisvastuulle tulisivat erikoissairaanhoidon lisäksi kaikki muutkin sosiaali- ja terveyspalvelut eli myös terveyskeskukset? Näin turvattaisiin sote-uudistuksen alkuperäiset tavoitteet. Sillisalaatista ja kuntavaihteluista päästäisiin, kun järjestämisvastuu olisi keskitetty. Kuntien määrällä ei olisi tällöin mitään väliä sote-palveluiden kannalta. Silti palveluiden tuottajia voisi olla vaikka kuinka paljon, sekä julkisia että yksityisiä."
http://www.kaleva.fi/mielipide/kolumnit/jospa-viisi-sote-jarjestajaa-sittenkin-riittaisi/658855/?fb_action_ids=538200069631548&fb_action_types=og.recommends&fb_ref=.UyFlmhEVI5M.like&fb_source=other_multiline&action_object_map=[1388923637996668]&action_type_map=[%22og.recommends%22]&action_ref_map=[%22.UyFlmhEVI5M.like%22]

sunnuntai 2. maaliskuuta 2014

Sote-uudistukselle sisältöä - uusia ratkaisuja, resurssien uusjakoa ja säästöjä - päivitys 3.3.2014

Sote-uudistuksen sisältöä uudistettava. Tilastoja murskaava raportti nostaa esille soteuudistuksen sisällön haasteet. Kinnulan, Malmin ja Vauramon raportti "Sisältöä soteuudistukseen" on ajankohtainen kansainvälisiin ja kansallisiin tilastovarantoihin perustuva analyysi uudistusten tarpeista. (1) Suomessa on erinomaiset sote-resurssit kansainvälisesti vertailtuna. Suomen resurssisyöppä on edelleen laitosvaltaisuus kautta linjan eli erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja sosiaalihuoltoon. Laitosvaltaisuuden rinnalla on jatkuvasti avohoito vähentynyt ja siinä on kansainvälisten vertailujen pohjalta puolestaan resurssiaukko. Suomalainen palvelujärjestelmä ei ole tasalaatuinen. Eri puolilla Suomea hoidetaan merkittävästi toisistaan poikkeavin resurssein asiakaskuntaa. Erot palvelujen tarjonnassa ovat moninkertaisia. Eroja korostavat myös merkittävästi toisistaan poikkeava rakennuskanta. Edelleen eroja on merkittävästi palvelujen tuottavuudessa. Tämä kaikki on ollut pitkään tiedossa.(2)  Rakenteiden uudistaminen on kuitenkin ollut viimeisten vuosikymmenten aikana on tehotonta eikä suuria palvelujen tarjonnan eroja ole saatu kuriin. Raportissa on runsaasti tilastoaineistoa, joka pitäisi käydä alueellisesti ja valtakunnallisesti läpi soteuudistuksen jatkosuunnitteluissa.

Suunnittelujärjestelmä uusiksi. Raportin tekijät toteavat, että nykyinen palvelujen suunnittelujärjestelmä on muutosten tekemisen kannalta epätyydyttävä. Suunnittelun pitäisi perustua väestöperusteisiin tilastoihin ja indikaattoreihin, joissa tavoitearvot haetaan kansainvälisistä vertailuluvuista sekä suomalaisista parhaista käytännöistä. Resurssit pitäisi näin systemaattisesti mitoittaa ketjuna erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja sosiaalihuoltoon. Laitoshoidon kapasiteettia pitäisi ajaa alas merkittävästi erikoissairaanhoidossa. Laitosvaltainen perusterveydenhuolto ja vanhustenhuolto pitäisi uusia kokonaan alkamalla puhua lähipalveluista. Vanhusten palvelut pitäisi ratkaista avohoidolla siten, että vanhukset voisivat asua mahdollisimman pitkään kotona tai kodinomaisissa oloissa. (3) Raportin tekijöiden mukaan uusi suunnittelujärjestelmä, palvelujen mitoitus sekä laitoshoidon purku säästäisivät miljarditolkulla rahaa.

Uutta ja vanhaa. Raportin laatijoilla on taustanaan jotain vanhaa ja jotain uutta. Vanhaa on kaipuu keskitettyyn suunnittelujärjestelmään. 1990-luvun alussa luovuttiin keskitetystä järjestelmästä. (4). Tämän jälkeen valtakunnallisesti ohjaus on ollut kevyttä eikä niin vaikuttavaa. On luotettu kuntien ja kuntayhtymien autonomiaan ja paikalliseen viisauteen. Lopputuloksena on tavallaan markkinaehtoinen kokonaisuus, jossa siis kukin autonominen toimija yrittää ratkaista omat kysynnän ja tarjonnan asiat omin välinein. Uutta raportin laatijoilla on esimerkkien haku muualta (kuten vaikkapa Ruotsista) sekä tiukka tilastopohjainen ajattelu. Uutta ovat myös esitetyt toiminnalliset ratkaisut - kuten kuntouttava lähisairaala. Tilastoanalyysissään tutkijaryhmä ei ole kuitenkaan edennyt sairauspanoraamaan ja sieltä esiin nouseviin palvelujen kysynnän ja tarjonnan haasteisiin.

Järjestämislaki olisi hyvä apu uudenlaiseen suunnitteluotteeseen. Raportin laatijat eivät ota tähän asiaan kantaa. Oma näkemykseni olisi tuoda vanhaa ja uutta suunnittelumekanismiin. Vanhaa olisi tietynlainen kokonaisajattelu, jossa resursseja pyritään tasaamaan alueiden välillä ja laitosvaltaisuutta purkaa samalla. Uutta olisi ehdotukseni siitä, että alueellinen suunnitteluyksikkö olisivat ERVA-alueet eli yliopistosairaala-aluetta. Tämän perusrakenteen varaan sitten suunniteltaisiin alueellinen palvelujen tarjonta. ERVA-alueet vastaisivat erityistason hoidosta, tutkimuksesta sekä alueellisesta suunnittelusta. Suunnittelujärjestelmä perustuisi sopimusyhteiskunnan periaatteisiin. Valtiovalta tekisi sopimukset ERVA-alueiden kanssa. Sairaanhoitopiireistä (yhdistäen pieniä keskenään) tehtäisiin sotepiirejä, jotka vastaisivat peruspalveluista.(5)

Viitteet

(1) Petra Kinnula, Teemu Malmi, Erkki Vauramo: Sisältöä soteuudistukseen. Kaks-tutkimus 2014
 http://www.kaks.fi/sites/default/files/TutkJulk_78_net.pdf

(2) Tuottavuutta pohdin taannoin viime kesänä blogikirjoituksessani: http://ollintuumailut.blogspot.fi/2013/07/sote-uudistusta-arvioitava-myos.html

(3) Erkki Vauramo nosti tämän vanhustenhuollon laitospainotteisuuden esille jo syksyllä 2013 Soteran tutkimusryhmän julkistamissa raporteissa. Tein aiheesta blogikirjoituksen: http://ollintuumailut.blogspot.fi/2013/03/vanhukset-ylos-sangyistaan.html

(4) Tein itse seikkaperäisen kirjoituksen valtion ohjauksesta. Kirjoituksessa päädyin siihen, että valtion ohjaus on vuosien varrella vähentynyt merkittävästi.
http://ollintuumailut.blogspot.fi/2012/01/valtion-ohjaus-ei-kasvanut-vaan.html(5) Pentti Arajärvi otsikoi HS:n mielipidekirjoituksensa 3.3.2014: "Unohdetaan sote - otetaan erva." Hänen mielestä voitaisiin unohtaa sote ja rakentaa kaksiportainen järjestelmä, jossa erva-piirit ja kunnat muodostavat kaksi palvelujen järjestäjätahoa. Ervalla siirtyy järjestämisvastuu palveluista, joita kunta ei halua tai kykene hoitamaan. Asia ratkaistaisiin kunnan ja ervan välisissä neuvotteluissa.  Niin tässä on sukulaisuutta esittämääni malliin. Sopimuksia voitaisiin tehdä valtion, kunnan ja ervan kesken. Tämä malli mahdollistaisi myös nämä yllä esitetyn Kinnula, Malmi, Vauramon raportin suunnitteluperiaateiden toteuttamisen.