sunnuntai 20. joulukuuta 2015

Otan kantaa - STM haluaa kansalaisilta vastauksia kysymyksiin soteuudistusta varten


antiikki_03_v1-nettiin_leipää ja sirkushuveja.jpg

STM kerää kokemuksia ja  näkemyksiä soteuudistuksen tueksi. otakantaa.fi  -sivustossa on kysymyssarja, johon meidän kansalaisten toivotaan antavan vastauksia. Testasin itse tuota kysymyssarjaa omien kokemusteni valossa. Toivottavasti kysymyksiin vastaa muitakin kuin meitä etuoikeutettuja. Sosiaalihuollon palvelujen käyttäjien ääni pitäisi saada esille. Samoin pitäisi saada esille niiden näkemykset, jotka eivät voi käyttää terveyspalvelujen koko palettia (siis työterveyden ja yksityisen terveydenhuollon palveluja). (1)

Sujuvat hoito- ja palvelupolut. "Sosiaali- ja terveyspalvelut on tarkoitus järjestää asiakkaan näkökulmasta sujuviksi hoito- ja palvelupoluiksi. Onko sinulla kokemusta siitä, että olet joutunut asioimaan monella eri luukulla asiasi hoitamiseksi? Mitä olisit toivonut tuolloin?"

Ollin vastaus: (2) Työssä olevana olen etuoikeutettu. Hoitoon pääsy on helppoa. Samana päivänä saan ajan lääkärille. Lääkärit toimivat aktiivisesti lähettämisessä tutkimuksiin. Omat ja omaisten kokemukset viittaavat siihen, että monesti asiaan paneutuminen korvataan laboratoriotutkimuksilla. Väärä ja virheellinen diagnoosi on sattunut kohdalleni ja myös lähiomaisen kohdalle. Hoitopolku yksityiseltä julkiselle on kivinen. Tieto ei kulje ja tutkimuksia joudutaan ottamaan uusiksi. Kaikkinensa nykyterveydenhuollossa tutkimuksia otetaan liikaa. Yksityinen törsää ja julkinen pihtaa. Sosiaalihuollon osalta kokemukset liittyvät omaishoitoon. Vanhusta voidaan pitää laitoksessa ilman suurempaa kiirettä ja hoidon tarpeen selvittelyä. Laitoksessa ja palvelukodissa passivoidaan vanhus. Sen olen nähnyt. Hoitopolku diagnosoinnissa, tutkimuksissa ja hoidon järjestämisessä ontuu ainakin suurella paikkakunnalla. Omaisen pitää olla aktiivinen, jossain tapauksessa jopa agressiivinen, jotta vanhus saa tarvitsemaansa hoitoa. Äitiysneuvolan toiminta on jossain tapauksessa hyvin byrokraattista eikä ota huomioon työssä olevien ihmisten ajankäyttöä. Akuutti hoito leikkausopertaatioineen toimii hyvin julkisella puolella. Sen sijaan päivystyspalvelut saattavat olla hitaita, suorastaan virheellistä informaatiota sisältävää ja tietysti päällekkäistä tutkimusten ottamista, vaikka edellisessä pisteessä on jo tutkimukset otettu. Pahimmillaan päivystyksessä voidaan sotkea lääkityksessä yrittämällä antaa toiselle ihmiselle tarkoitettuja lääkkeita. Skarppiutta vaaditaan siis myös potilaalta. Tiedon kulku ja potilaan informointi on monelta osin varsinkin julkisella puolella paperiajassa.

Erityisen hyvät palvelut. "Oletko sosiaali- tai terveyspalvelujen asiakkaana saanut joskus erityisen hyvin järjestettyä palvelua? Mikä palvelusta teki erityisen hyvän?"

Ollin vastaus:  Yksityisen terveydenhuollon sähköiset palvelut ovat erityisen hyvät. Ajanvaraus toimii erinomaisesti. Ihmetyttää vain se, että aamulla voi olla runsaasti vapaita aikoja samalle päivälle. Meneeköhön kaikki kaupaksi. Tutkimustulokset voi nähdä suoraan webistä omilla tunnuksilla ja raja-arvotkin ovat selkeitä. Voi siis varsin helposti itse päätellä tutkimusten tulokset. Operaatiot julkisella puolella ovat erityisen hyvää - osaavaa ja tehokasta, kunhan vain pääsee hoitoon. Akuutit tarpeet tyydytetään nopeasti.

Lähipalvelut ja nopeat palvelut. "Mitkä sosiaali- ja terveyspalvelut on mielestäsi tärkeää saada lähellä kotia? Milloin palveluun pääsy nopeasti on tärkeämpää, kuin palvelun saaminen läheltä?"

Ollin vastaus: Pääkaupunkiseudulla palvelujen läheisyys toteutuu kaikissa tapauksissa. Sen sijaan nopeudessa on paljon parantamisen varaa. Päivystyksessä on edelleen suuria eroja nopeudessa ja tehokkuudessa ja palvelualttiudessa. Monesti tuntuu, että palvelun prosessointia ei ole oikein kunnolla pohdittu. Samoin työnjako eri ammattiryhmien välillä voisi olla joustavampaa. Lääkäriä saa aina odotella varsinkin päivystyspisteessä. Hoitotakuu on parantanut hoidon saatavuutta erikoissairaanhoidossa. Sen sijaan vanhusten palveluissa tarvittaisiin jonkin sorttinen hoitotakuu myös. Omaiset ovat ratkaisevassa asemassa. Huolestuttaa, miten käy sellaisten vanhusten, joilla ei ole aktiivisia, lähellä asuvia omaisia.

Sähköiset palvelutarpeet. "Mitä sosiaali- ja terveyspalveluja tai toimintoja haluaisit käyttää myös sähköisinä palveluina? (Toimintoja ovat esim. ajanvaraus, tietopankki, keskustelu, omien tulosten katselu, hakemukset, viestittely asiantuntijan kanssa jne)" 

Ollin vastaus: Pitäisi olla yhtenäinen julkiset ja yksityiset rajat ylittävä palvelujen sähköinen tarjonta vertailukelpoisine sisältöineen ja hintoineen. Samasta palvelusta pitäisi voida tilata sähkäisesti palvelu. Palvelun pitäisi olla käyttäjäystävällistä ja sen pitäisi ottaa huomioon erilaiset käyttäjäryhmät ja niiden digiosaamispohja. Edelleen pitäisi olla omat tiedot hoidosta ja palveluista, mutta myös niin, että niihin tulee selkeät standardoitut historiatiedot: tutkimustulokset, lääkitykset jne. Omakanta on hyvä alku. Tietopankit ja vastaavat aasiakas/potilastietoja sisältävät palvelut pitää olla "laatuvarmistettuja", ajantasaisia ja tiedot esitetty yksikäsitteisesti ymmärrettävässä muodossa. Yksityisyys on turvattava. (3)

Asukkaiden ja asiakkaiden vaikutusmahdollisuudet. "Sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on parantaa asukkaiden mahdollisuutta vaikuttaa palveluihin. Millä tavoin haluaisit osallistua alueesi sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnitteluun ja päätöksentekoon?" (itsehallintoalueen vaalit, nuoriso-, vammais- ja vanhusneuvostot, vähemmistökielten ja etnisten suhteiden neuvottelukunta jne.)

Ollin vastaus: Kaikki vaikutusmahdollisuudet ovat sinänsä kannatettavia, mutta todellinen vaikutusmahdollisuus on tällaisessa asukas/asiakasdemokratiassa aina haaste. Itsehallintoalueen vaaleissa tulee olla jotain selkeitä aluepoliitisia asioita, joissa erot ehdokkaiden välillä tulevat esille. Samoin on luotava aito paikallisdemokratia. Nyt valmisteilla oleva itsehallintomalli on vielä valtion ja kunnan sekoitus, jossa todellinen päätöksenteon valta on epäselvä. Erilaiset neuvostot, asukas-asiakasraadit ja kuulemistilaisuudet ja niiden tehtävät on määriteltävä niin, että kuulluksi tulemisella on jotain merkitystä. Asiakaskyselyt ja kokemusasiantuntijuus ovat ihan hyviä kanavia, mutta ne pitää systematisoida ja tehdä kattaviksi sekä vertailukelpoisiksi kanaviksi. Nyt sellaista ei ole Suomessa olemassa. Kantelut ja muistutukset ovat virallisia tapoja reklamoida palvelusta. Niiden rooli on arvioitava samalla uudelleen.

Lisätietojen kaipuu. "Mistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvästä asiasta kaipaat enemmän tietoa?"

Ollin vastaus: Lähes kaikki hallituksen päätöksen sisällöt kaipaavat lisäpäätöksiä ja lisätietoja: valtion rooli, rahoitusratkaisu, valinnanvapaus, itsehallintoalueen rooli, suunnittelun, ohjauksen ja valvonnan välineet, indikaattorit/mittarit jne. Tehtävä on kunniainhimoinen kaikella tapaa.

Viitteet

(1) STM:n uutinen 18.12.2015 klo 15.45: Mitä odotat sote-uudistukselta? Millaisia ovat hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut? Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut kaikille avoimen kyselyn otakantaa.fi -palvelussa. Ministeriö toivoo ihmisiltä näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisesta. Vastausaikaa on 31.1.2016 saakka. Kyselyssä voi kertoa näkemyksiään siitä, millaiset olisivat asiakkaan näkökulmasta sujuvat palvelut. Kantaa voi ottaa myös siihen, mitkä sosiaali- ja terveyspalvelut on tärkeää saada lähellä kotia ja mitä sähköisiä palveluja haluaisi käyttää. Niin ikään kysytään kiinnostuksesta vaikuttaa oman asuinalueen palveluihin ja päätöksentekoon. Vastaukset käsitellään nimettöminä. Kooste kaikista vastauksista julkaistaan alueuudistus.fi-sivustolla helmikuussa 2016. Palautetta hyödynnetään sote-uudistuksen valmistelussa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen siirtyy vuoden 2019 alusta kunnilta ja alan kuntayhtymiltä 18 itsehallintoalueelle. Itsehallintoalueiden pohjana ovat nykyiset maakunnat. Itsehallintoalueet järjestävät kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut.  Uudistuksen tavoitteena on, että ihmiset saisivat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut yhdenvertaisesti. Sitä varten sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistetään kaikilla tasoilla asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Peruspalveluja vahvistetaan ja tietoteknologiaa hyödynnetään nykyistä paremmin.

Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi osoitteessa: otakantaa.fi 

(2) Olli potilaana - tunnisteella olen kirjoittanut omia kokemuksiani ja lähiomaisten tai tuttavien kokemuksista sotepalveluiden käyttäjinä. Kirjoitukset ovat vuosilta 2012-2015. Moni alkuvaiheen kirjoituksista on relevantteja vielä nytkin. 
http://ollintuumailut.blogspot.fi/2012/01/hoitotietojen-ihmettelya-potilaana.html
http://ollintuumailut.blogspot.fi/2012/01/olli-jonoon-25.html
- http://ollintuumailut.blogspot.fi/2012/01/potilaan-oma-vastuu-ei-kovin.html  
- http://ollintuumailut.blogspot.fi/2012/02/pieni-on-kaunista-ollin-kokemus.html
http://ollintuumailut.blogspot.fi/2012/03/hoitovirheita-sattuu-aina-hoitovirhe-on.html
- http://ollintuumailut.blogspot.fi/2012/08/potilashuoneessa-ei-ole-yksityisyyden.html 
http://ollintuumailut.blogspot.fi/2014/01/liukumaki-vanhustenhuollon-uusi.html
- http://ollintuumailut.blogspot.fi/2014/02/hoidetaanko-vanhuksia-liikaa-vai-liian.html 
http://ollintuumailut.blogspot.fi/2014/11/vanhustenhuollon-pirullinen-ongelma.html
- http://ollintuumailut.blogspot.fi/2015/04/perimalla-ja-elintavoilla-syvat-ita.html  
- http://ollintuumailut.blogspot.fi/2015/06/lean-asiakas-edella-tehokkuus-ja.html
http://ollintuumailut.blogspot.fi/2015/01/potilastietojarjestelmille-jalleen.html
- http://ollintuumailut.blogspot.fi/2013/06/potilaskertomus-kenen-kertomus.html 
http://ollintuumailut.blogspot.fi/2013/03/ei-potilas-vaan-asiakas.html
http://ollintuumailut.blogspot.fi/2015/09/asiakasanalyysi-tarpeen-sotesektorilla.html


(3) Sähköisistä palveluista ja niiden tulevaisuuden suunnitelmista on hyvä Youtube-video osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=_DjmRr9FKxw&feature=youtu.be

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti