keskiviikko 26. syyskuuta 2012

Voisiko Ruotsin hallintouudistuksesta ottaa mallia?

"Lakkautetaan kaksitoista viranomaista ja korvataan ne neljällä."

Pitäisikö ottaa oppia Ruotsista, jossa ollaan uudistamassa sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon ylärakennetta periaatteella "Gör det enklare" - "Tee se yksinkertaisemmin!". 12 viranomaista lakkautetaan ja tilalle perustetaan neljä virastoa:  Terveyden, hoidon ja huolenpidon tietoviranomainen (tutkimus, asiantuntemus, jne), terveyden, hoidon ja huolenpidon valvonta, infrastruktuuriviranomainen (erityisesti ICT), hyvinvointistrategian viranomainen. Näiden 12 lakkautettavan viraston joukossa ovat mm. Socialstyrelsen, Läkemedelsverket. Tätähän ei socialstyrelsen kaikilta osin sulata. http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012september/socialstyrelsenavstyrkerforslagetpanymyndighetsstruktur

Suomessahan tehtiin muutama vuosi sitten uudistus, jossa valtakunnalliset valvontaviranomaiset yhdistettiin sekä tutkimus- ja kehittämisvirastot Stakes ja KTL yhdistettiin. Myöhemmin vielä luotiin lääketutkimuksen, -kehittämisen ja -valvonnan yhdistävä virasto Fimea. Sitten vielä lakkautettiin läänit ja niiden tilalle perustettiin mm. aluehallintovirastot, joiden erääksi tehtäväksi tuli sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta.

Tehdään ajatusleikki, mitä merkitsisi vastaavan ylärakenteen tuominen Suomeen. Suomessa tietoviranomainen luotaisiin THL:n, Työterveyslaitoksen ja Fimean tutkimustoiminnan ja asiantuntijatoiminnan pohjalle. Oletettavasti tilasto- ja rekisteritoimikin olisi tuossa virastossa. Nythän on esitetty THL:n ja Työterveyslaitoksen yhdistämistä sekä Kelan tutkimusosaston yhdistämistä Terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämiskeskukseksi. ( http://vnk.fi/julkaisukansio/2012/j03-valtion-tutkimuslaitokset/PDF/fi.pdf ). Tämä ratkaisu merkitsisi myös Fimean toiminnan hajauttamista. Uusi valvontavirasto luotaisiin nykyisen Valviran ja aluehallintovirastojen valvontatehtävien ympärille. Toisaalta virastoon tulisi myös Fimeasta lääkevalvonta. Virastolla olisi aluetoimipisteitä. Hyvinvointistrategian virasto olisi mullistavin ratkaisu. Luultavasti siihen tulisi osia useasta virastosta ja ehkä myös ministeriöstä. Myös mielenkiintoinen ratkaisu olisi infrastruktuuriviranomainen. Se joutuisi tekemään työnjaon uuden Valtion ICT-yhtiön kanssa (Torihanke.http://www.tietoviikko.fi/kaikki_uutiset/article841645.ece ). Toisaalta tuohon virastoon voitaisiin liittää myös tilasto- ja rekisteriviranomaistyö. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen merkitsisi eräänlaisen palvelukeskuksen perustamista. Ehkä eArkiston ja eReseptikeskuksenkin tehtävät tulisivat tälle virastolle. Tällähän voitaisiin yksinkertaisesti ratkaista tietovarantojen yhteiskäyttöisyys ainakin sosiaali- ja terveydenhuollossa. Ruotsissa tähän virastoon kuuluisivat IT-infrastruktuurin standardoinnin lisäksi mm. erilaiset web-portaalit sekä kansalaisten omahoitoa tukevat tietojärjestelmät.

Hallinnonuudistus on aina erittäin työläs juttu. Kestää vuosia, ennen kuin saadaan aikaan synergiaetuja tai säästöjä. Pelkästään yhteisen IC-infrastruktuurin rakentaminen uusille virastoille on melkoinen tehtävä.  Jos nyt tosissaan THL:ään ja Työterveyslaitosta lähdettäisiin yhdistämään, kannattaisi yhdistäjien muistaa laitosten tehtävien sisältävän muutakin kuin pelkkää tutkimusta. Huoliakin on tietysti tällekin uudistuehdotukselle ehditty esitettää tuoreeltaan. (ks. esim.  http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=show/news_id=12469/type=1)

VATU. Toisaalta nythän haetaan ajatuksia julkisen hallinnon vaikuttavuudelle ja tuloksellisuudelle nimeä kantavassa ohjelmassa.(http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/Vaikuttavuus-_ja_tuloksellisuusohjelma_esittely01082012.pdf). Ideatalkoot ovat meneillään tässä VATU-ohjelmassa. Ehkä tämäkin ajatusleikki voisi olla yksi idea talkoisiin. Kyllä vatuttaa.


Tehdään se yksinkertaisemmin! - on Ruotsin uudistusmietinnön otsikko.
Ohessa on loppumietinnön yhteenveto suorana kopiona.

Gör det enklare! Sammanfattning (Slutbetenkanda av statens vård- och osorgsutredning, SOU 2012: 33) 

Regeringen har beslutat om att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över de statliga delarna av vård- och omsorgssystemet.

Utredningen bedömer att utmaningarna inom vård- och omsorgssektorn medför ett stort behov av förändringar under de kommande åren. Allt fler frågor kommer att kräva samarbete på nationell nivå.
Utredningen föreslår en ny myndighetsstruktur som bygger på de fyra huvuduppgifterna:
  • En kunskapsmyndighet som har samlat ansvar för alla typer av kunskapsstöd till vården och omsorgen. Här föreslår utredningen också ett vidareutvecklat samarbete med verksamheterna och huvudmännen.
  • En inspektionsmyndighet som har samlat ansvar för tillstånd, legitimationer, godkännanden och tillsyn. Denna myndighet ges större resurser för tillsyn än vad som finns i dagens myndigheter.
  • En myndighet som tillsammans med övriga aktörer förvaltar och utvecklar sektorns IT- och kommunikationslösningar.
  • En myndighet som följer den övergripande utvecklingen av hälsa, funktionshindersfrågor, vård och omsorg - och därigenom stärker statens förutsättningar för strategisk styrning.
Utredningen föreslår också att särlagstiftningen om läkemedelskommittéer avskaffas.http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/28/99/2eaebcbd.pdf

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti