tiistai 16. elokuuta 2016

Sotevalvonnan pysyttävä jatkossakin STM:n hallinnonalan käsissä – miksi?, päivitys 2.10.2016


Selvitysmies Soininvaara esittää (STM:n tiedote 29.9.2016):

Selvityshenkilö Osmo Soininvaara ottaa kantaa Valviran asemaan perustettaessa valtioneuvoston yhteistä valtakunnallista lupa-, ohjaus- ja valvontavirastoa.
Soininvaara ehdottaa, että nykyisten aluehallintovirastojen (AVI) sote-tehtävät siirretään Valviran työn jatkajan tehtäviksi siten, että toiminta on monitoimipisteistä, mutta siitä poistetaan aluejako. Toiminnassa pyritään erikoistumiseen niin, että samankaltaisia asioita valmistetavat tai niistä päättävät samat henkilöt koko maan laajuisesti. Päämääränä on osaamisen parantaminen ja päätösten yhtenäistäminen.
Samassa yhteydessä Valviran sote-tehtävät siirretään toimialaksi perustettavaan valtioneuvoston yhteiseen valtakunnalliseen lupa- ohjaus ja valvontavirastoon, jolloin tietysti sen nimi muuttuu. Toimialalle voi tulla muitakin sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia tehtäviä. Toimialan toiminnan sisällöllisestä ohjauksesta vastaa STM.

http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvityshenkilo-soininvaara-valviran-sote-tehtavat-toimialaksi-uuteen-virastoon 
Elokuun blogitekstissäni väitin ja pohdin seuraavaa: 
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontatehtävät ovat osa sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Kuulostaako kummalliselta väittämältä? Tällaista pitää näköjään perustella, koska asia uhkaa soteuudistuksen myllerryksessä ajautua aivan toiselle tolalle. Valvonnankin ympärillä näyttää olevan aivan muita intohimoja. Valvonta halutaan alistaa aluehallinnon pönkittämiseen perusteluna monialainen valvontatehtävä. Näyttää siltä, että jo Tarastin selvitysmiestehtävässä oli annettu etukäteen "speksit" asialle. Kuitenkin STM, Valvira ja viimeksi Lääkäriliitto ovat korostaneet, että valvonnan pitää olla osa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta. Niin miksi?

-Valviran kaksi virkamiestä perustelevat asiaa näin: "Valvonnalla on tärkeä rooli sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä erityisesti asiakkaiden ja palvelujen käyttäjien oikeusturvan varmistajana. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut liittyvät useita muita palveluita vahvemmin kansalaisten perusoikeuksien toteutumiseen, minkä vuoksi palveluiden yhdenvertaisuuden, saatavuuden ja laadun turvaamisella on erityinen merkitys." (1)
-Valviran ylijohtaja Marja-Liisa Partanen perustelee asiaa näin: "Uudistuksia toteutettaessa on tarpeellista selkiyttää valtion keskushallinnon ja aluehallinnon roolit ja tehtävät sekä poistaa päällekkäisyydet lupa-, ohjaus- ja valvontaprosesseista. Samassa yhteydessä on poistettava myös tiedonkeruuseen sekä arviointi- ja kehittämistehtäviin liittyvät päällekkäisyydet. Selkein ratkaisu olisi yksi sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalalla ja sosiaali- ja terveysministeriön suorassa ohjauksessa toimiva valtakunnallinen valvontavirasto – esimerkkinä Ruotsin valvontavirasto Inspektionen för vård och omsorg (IVO). " Partanen  jatkaa HS:n mielipidesivun 17.8.2016 mielipidekirjoituksessaan "Sotevalvontaa ei pidä siirtää mammuttivirastoon" mm. seuraavasti: "Sote-valvonta edellyttää laaja-alaista sote-sektorin asiantuntemusta. Tämän asiantuntemuksen säilyttäminen ja kehittyminen ovat vaarassa, jos sote-valvonta kootaan monialavirastoon. Sote-valvonnassa yleinen prosessiosaaminen ei riitä." (2)
-Lääkäriliitto ja Duodecim perustelevat seuraavasti: (3) "Sote-uudistuksen tavoitteena on hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen sekä kustannusten hillitseminen. STM:n hallinnonalainen ja sote-asiat hallitseva virasto kykenee parhaiten turvaamaan tavoitteiden toteutumisen. Nykyisin sote-ohjaus ja valvonta ovat Valviran toimialuetta. Se muun muassa myöntää oikeudet terveydenhuollon ammattihenkilöille, valvoo näiden toimintaa ja käsittelee potilaiden kanteluita. Kaikki nämä tehtävät ovat käyneet lääketieteellisesti entistä haastavammiksi, minkä vuoksi asiaosaamisen merkitys jatkossa korostuu entisestään. STM–Valvira-akselilla on tähän erityisen vahvaa osaamista. Kentän yhteistyö Valviran kanssa on toiminut hyvin. "

Pitkän linjan soteihmisenä olen katsellut ja kummastellut tätä sosiaali- ja terveydenhuollon asettamista ajopuuksi. Vuoden 2012 alusta saakka olen seurannut ajopuun etenemistä ja toivonut sen muuttuvat johdonmukaiseksi projektiksi. (4) Uudistuksen ydin on kansalaisten sotepalvelujen turvaaminen tehokkaasti, vaikuttavasti ja tasavertaisesti. Valvonnalla on tässä prosessissa nyt ja erityisesti jatkossa keskeinen rooli. Hallinnon myllerrys ja valinnanvapauden esiin nosto korostavat entisestään asiakas/potilasturvallisuutta ja sen ennakko- ja jälkikäteisvalvontaa. Samoin on tärkeätä, että kyetään niin ennakkoon kuin jälkikäteenkin valvomaan palvelujen oikeudenmukaista saatavuutta. Kansalaisen/asiakkaan/potilaan/omaisen äänen on tultava esiin mandollisimman suoraan soten ytimestä. Kaikki tämä valvontatehtävä on nivottava yhteen yleisen valtion suunnittelu- ja ohjaustehtävän kanssa sekä palvelujen järjestäjien ja -tuottajien omavalvontatehtävien kanssa. Valvonnassa tämä sote-putki on monella tapaa tärkeämpi turvata kuin monialaiset valvontatehtävät alueellisesti. Monialaisuus on tärkeätä kunnan tasolla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Tiedonhallintaan on myös viitattu monissa perusteluissa. (4) Valvontaviranomaisen ennakkovalvonnan ydin on ammattihenkilöiden lupatoiminnassa, yksityisten palvelujen tuottajien lupatoiminnassa sekä jatkossa myös julkisten palveluntuottajien rekisteröinnissä. Tämä kokonaisuus on oltava yksissä käsissä, yhden viranomaisen vastuulla. Tiedonhallinnan toinen taso on ennakoiva valvonta ja jälkikäteisvalvonta olemassa olevaan tietoperustaan perustuneena toimintana. ("tiedon tiimalasi") Tämä on hurja urakka, jossa sektorikohtaisuus takaa tiedon keruun laadun, nopeuden ja oikeellisuuden. Lainsäädäntöäkin uusitaan tämän tehtävän aikaansaamiseen. Valvonta on yksi tällaisen tiedon käyttäjä muiden keskeisten tiedon käyttäjien kanssa (STM, palvelujen järjestäjät, palvelujen tuottajat). Ja vielä valinnanvapauden realisointi nykyistä laajemmaksi kokonaisuudeksi edellyttää voimakasta viranomaista, joka pitää kansalaisten puolta.

Näen tässä suuria uhkia niin palvelujen tehokkaan ja vaikuttavan tarjonnan kannalta kuin kansalaisten palvelujen saannin kannalta, jos valvonnan rooli eriytetään STM:n hallinnonalan muista toimista. Pidetään nyt tämäkin soteammattilaisten hallinnassa. Palvelujen vaikuttavuus, tehokkuus ja pakollisiksi koettavien säästöjenkin tekeminen edellyttää sote-kokonaisuuden hallintaa ennen muuta.  Näin tehdään kaikkialla muuallakin, jossa valvonnalla on keskeinen osa sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Hyvä esimerkki on Ruotsin uudistus. Ruotsin IVO on sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesti ja samalla alueellisesti toimiva virasto.

Jälkikirjoitus 30.8.2016: Nyt näyttää siltä, että kaikki (lähes) sotealan keskeiset ammattijärjestöt näkevät tärkeänä valvonnan pitämistä sosiaali- ja terveydenhuollon hanskassa eikä VM:n alaisen monialaisen alueviraston sisällä. Perushoitajaliitto ei ole vielä julkisesti kantaansa esittänyt, mutta oletan olevan samoilla linjoilla. Sen sijaan aluehallintovirastojen johto on luonnollisesti toista mieltä. Peli ei ole kuitenkaan mitenkään ratkaistu. Pikemminkin näen tässä aivan normaalin valtaristiriidan, joka voi pahimmillaan kompromissina tuottaa valvonnan osalta toimimattoman hallintohimmelin.

Päivitys 19.8.2016: Mediaseuranta M-brain

Soten valvonta voi siirtyä valtiovarainministeriöön
Summary:
Hallitus linjasi huhtikuussa, että aluehallintovirastot lakkautetaan ja sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan päällekkäisyydet poistetaan. Samaan aikaan valtiovarainministeriön alle perustetaan lupaohjaus- ja valvontavirasto, jonka alaisuuteen myös sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta voi siirtyä. STM:n ylijohtaja Kirsi Varhilan mukaan soten valvonnassa on päällekkäisyyksiä aluehallintovirastoissa ja Valvirassa. Vielä ei ole päätetty, siirtyvätkö aluehallintovirastojen sote-valvonnan tehtävät uuteen keskusvirastoon vai Valviralle. Voi myös olla, että Valviran valvontatehtävät siirretään uuteen keskusvirastoon. Valviran ylijohtaja Marja-Liisa Partasen mukaan aluehallintovirastojen soteen liittyvät tehtävät tulisi siirtää Valviran alaisiksi. Hänen mukaansa valvonta vaatii vankkaa tietopohjaa ja yksi lupa- ja valvontavirasto olisi selvin malli kaikille toimijoille. Myös Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halilan mukaan Valviran tehtävät vaativat vankkaa lääketieteen ja terveydenhuollon osaamista. Halila näkee järkevimmäksi mallin, jossa aluehallintovirastojen valvontatoiminta ja Valvira yhdistettäisiin yhdeksi organisaatioksi.
Media:  Lääkärilehti, Suomen Lääkärilehti (E-edition, PDF)
Date: 19.8.2016
Journalist: Anne Seppänen


Päivitys 22.8.2016: Aluehallintovirastot vastaavat ylijohtaja Partaselle: http://www.hs.fi/mielipide/a1471747118313

Päivitys 22.8.2016: Tarja Tamminen: "Jättivirasto huonontaisi valvontaa"; http://www.hs.fi/mielipide/a1471747187157

Päivitys 23.8.2016/ Mediaseuranta M-Brain: TEHY samoilla linjoilla Lääkäriliiton ja Valviran kanssa: "Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy vastustaa hallituksen suunnitelmia sosiaali- ja terveysalan valvonnan siirtämisestä pois sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta valtiovarainministeriön alaiseen ”kaikkien alojen” valtakunnalliseen valvontavirastoon. Tehy haluaa sote-ohjauksen ja valvonnan pysyvän jatkossakin sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa. Sote-uudistuksen edellytyksiin kuuluu, että nykyisten aluehallintoviranomaisten sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaan liittyvät tehtävät keskitetään STM:n alaiselle sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviranomaiselle Valviralle. Myös lääkärijärjestöt ovat tällä kannalla."
Media:  KD-Lehti - Kristillisdemokraattinen viikkolehtiPäivitys: HS-mielipide 30.8.2016: Tero Ristimäki: "Valvojan tulee tuntea sote-palvelut": 
"Sote-valvonnan siirtäminen pois sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudesta osaksi laajaa monisektorista virastoa on riski, jota ei kannata ottaa. Jotta valvonta pystyisi vastaamaan perustehtävistään ja samalla tukemaan sote-uudistuksen tavoitteita, valvonnan organisaatiolla on oltava vahva sosiaali- ja terveydenhuollon substanssiasiantuntemus. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat vahvasti sidoksissa kansalaisten perusoikeuksien toteutumiseen. Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja sekä parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta." Ristimäki on sosiaalityöntekijöiden etujärjestön, Talentian puheenjohtaja.
http://www.hs.fi/mielipide/a1472441018074

Päivitys 2.10.2016: Valviran ylijohtaja ottaa kantaa valvontavirastoasiaan: "Hänen mielestään hajautettu monialahallinto tuhlaisi resursseja ja vaarantaisi uudistuksen tavoitteet, eli hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen, palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantamisen sekä kustannusten hillitsemisen. Pitäisi olla yhden luukun periaatteella yksi virasto, joka hoitaisi sote-alan lupien antamisen ja valvonnan ministeriön suorassa ohjauksessa ja jolla olisi alueellisia valvontaa ja ohjausta suorittavia toimipisteitä."
http://www.kdlehti.fi/2016/10/02/sote-valvonta-tarvitsee-keskusviraston/

Viitteet

(1) Riitta Aejmelaeus ja Hanna Ahonen: Sote-järjestelmä muuttuu – samoin valvonta
 8.7.2016; http://www.valvira.fi/-/sote-jarjestelma-muuttuu-samoin-valvonta

(2) Marja-Liisa Partanen: Valviran sote- ja aluehallinnonuudistukseen liittyvissä kannanotoissa korostuvat toimijoiden yhdenvertaisuus, valvonnan rakenteiden järkevöittäminen sekä kansallisen tietopohjan merkitys; HS-mielipidekirjoitus 17.8.2016: Sotevalvontaa ei pidä siirtää mammuttivirastoon; http://www.hs.fi/mielipide/a1471317748702

(3) Lääkäriliitto ja Duodecim: http://www.laakariliitto.fi/uutiset/ajankohtaista/laakarijarjestot-vastustavat-sosiaali-ja-terveydenhuollon-ohjauksen-ja-valvonnan-siirtamista-yleiseen-keskusvirastoon/

Tiedon tiimalasi, s.223
(4) Olli Nylander: Soteuudistus -pirullinen ongelma: ajopuu vai projekti, Norderstadt 2016; valvonta-asiaa olen käsitellyt sivulla 120 – 121 ja laajemmin osana sotejohtamista sivuilla 195 - 211; Oheinen kuva yhdistää tiedonhallinnan ja käytön eri tasoilla "tiedon tiimalasiksi", jossa myös valvonta hyödyntää yhteisiä tietovirtoja ja tietovarantoja; alla on ote kirjan sivuilta 120-121 koskien valvontaa:
"Valvonnassa on myös erilaisia näkemyksiä valtionhallinnon sisällä. Odotetusti Tarastin yhden miehen selvitystyö tuotti aluehallintopainotteisen valvontamallin. Tarasti ehdotti yhtä aluehallintovirastoa. Sipilän hallitus päätti, että valvonta on horisontaalista kattaen eri hallinnonalojen alueellista valvontaa. SOTE siis ajautuu tämän ajatustavan mukaan VM:n alaisuuteen kuten muukin aluehallinto. Samaan aikaan pitäisi edistää sosiaali- ja terveydenhuollossa tasa-arvovaatimuksia. Ne voivat ajautua eri hallinnonalojen keskelle ja VM:n talousohjauksen alle. Tämä tie ei voi olla SOTE-uudistusta edistävä tie. Sosiaali- ja terveydenhuollossa suunnittelun, ohjauksen, valvonnan on kuljettava käsi kädessä. Käsi kädessä pitää kulkea myös toiminnan sisältö ja talous. Niin ja käsi kädessä on kuljettava myös tiedolla johtamisen elementit. Samat tietovirrat, tietovarannot, mittarit ja indikaattorit on palveltava ohjausta ja valvontaa sekä toiminnan suunnittelua eri tasoilla. Edelleen olen sillä kannalla, että sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja valvonta on kuljettava STM-vetoisesti ja myös virastorakenteen on tuettava tätä tavoitetta." 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti