perjantai 3. kesäkuuta 2016

Soten valinnanvapaus ja rahoitusratkaisu vaativat vielä paljon pohdintaa ja valmistelua, päivitys 8.6.2016Valinnanvapaus
Kuva lainattu YLEn aihetta koskevasta uutisesta
Mats Brommelsin ja kumppanien raportti (1) lähtee liikkeelle väliraportista ja hallituksen linjauksista. Mitä ilmeisimmin työryhmä on seurannut aktiivisesti aiheesta käytyä keskustelua ja rakentanut ehdotusta tavoitteena välttää pahimmat ennakkoon arvioidut kritiikit. Valinnanvapaus ja rahoitusuudistus nivotaan yhteen ottamalla samalla huomioon koko kuvion ohjaus sekä muutkin kannustuselementit. Hallituksen linjausten mukaisesti työterveys on jätetty ulkopuolelle. Näin eriarvoisuus kaikkien kansalaisten kannalta pysyy ennallaan. Hienoa on, että on tehty taloudellinen ja toiminnallinen vaikutusarvio mahdollisuuksineen ja haasteineen. 

Valinnanvapausmalli. Odotetusti valinnanvapausmallin ytimeksi työryhmä valitsi sosiaali- ja terveyskeskusmallin. Samoin korjattiin väliraportin ehdotusta sillä, että sosiaali- ja terveyskeskus voidaan muodostaa myös käyttämällä alihankintaa. Nythän yksityisellä puolella ei mallin mukaista ratkaisua ole suoraan tarjolla. Positiivista on myös, että kerrankin ovat sosiaalihuollon asiat tuotu tasavertaisesti mukaan. Sosiaalihuollon erityisyyskin on otettu huomioon: viranomaispäätös, tietopohjan heikkoudet ja tuotteistamisen haasteet johtuen monista ja pitkäaikaisista kytkennöistä ympäröivään yhteiskuntaan. On myös kuunneltu niitä tahoja, jotka ovat olleen huolissaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. 

Sosiaali- ja terveyskeskus lienee työryhmän mallina ainutlaatuinen maailmassa. Se on tietysti mahdollisuus ja uhka samaan aikaan. Keskuksessa  on sosiaalihuollon palveluita, terveydenhuollon palveluita sekä lasten- ja äitiysneuvolatoiminta ja ”muu terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy”. Tähän me kansalaiset teemme sitten valinnan, jonka kesto on puoli vuotta. Toisen vaiheen valinnanvapaus koskee kaikkea muuta peruspalvelua sekä erikoissairaanhoitoa. Sosiaali- ja terveyskeskus on portinvartijana antamalla joko lähetteen, palvelunohjauspäätöksen tai viranomaisen etuuspäätöksen. Haasteena on, miten portinvartijarooli - kustannukset ja palvelujen integraatio saadaan sovitettua yhteen.  Oletettavasti palveluiden standardointi ja palvelujen tuottajien akkreditointi koskee myös toisen vaiheen peruspalveluita.

Rahoituksen yksinkertaistaminen. Odotetusti ryhmä valitsi väliraportin vaihtoehdon 1 eli sairaanhoitovakuutuksella kerättävät rahat liitetään osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisrahoitusta. Näin siis luovutaan erillisestä sairausvakuutusrahastosta. Lisäksi maakunnille tulisi vastuu avohuollon lääkekustannuksista sekä matkojen kustannuksista. Työterveyshuolto jäisi ratkaisun ulkopuolelle. Opiskeluterveydenhuolto kuuluisi maakunnan rahoitusvastuun piiriin.

Ohjaus. Valtion ohjaus on voimakas ja yksisuuntainen sisältäen maakunnille osoitettavan valtionosuuden laskentaperusteiden vahvistamisen, asiakasmaksujen vahvistamisen sekä valinnanvapauteen liittyvän sääntelyn. Valviralle on ajateltu nykyisen sote- henkilöiden laillistuksen ja nimikesuojauksen lisäksi kattavasti yksityisten ja kolmannen sektorin palvelujen tuottajien toimilupien myöntäminen, palveluntuottajien ammattihenkilöiden valvonta ja valinnanvapauden piiriin hyväksyttävien palvelujen tuottajien arviointi ja rekisteröinti. Tämä on hyvä linjaus, mutta kuinkahan se yhdistetään valtakunnallisen aluehallintoviraston kehittämisajatuksen kanssa.  THL:lle on ajateltu tiedonhallinnan rooli ja Kelalle Kanta-vastuu sekä tiettyjen jäljelle jäävien korvausten maksatus. Ahtaassa raossa maakunnille jää annettujen normien pohjalta järjestämisvastuu sekä palvelun tuottajien arviointi ja sopimusten teko tuottajien kanssa. Maakuntien tehtäväksi tulisi myös ”palveluketjujen integraatio sopimusohjauksen keinoin´”. 

Tietopohja. Tietopohjan tärkeys tunnistetaan työryhmän mietinnössä, mutta esitykset ovat yleisluontoisia sekä osittain sekavia ja harhaan johtavia. Ryhmä nostaa esille tiedon integraation eri tasoilla. Hyvä niin. THL:n palveluhakemisto ja palveluvaaka nostetaan käsittämättömään arvoon. Sen sijaan pitäisi nostaa arvoon perustiedot ja niiden kattavuus sekä oikeellisuus. 

Vaikutusten arviointi. Mahdollisuudet/talous: Ryhmä pitää positiivisena mahdollisuutena monituottajamallia kustannusvajeen kaventamisessa, kilpailun tehostamisessa, sotekeskuksen portinvartijaroolia, tietojärjestelmien uudistamisesta syntyviä tehokkuus- ja kustannussäästöjä sekä perustason vahvistamisesta johtuvia kustannussäästöjä erikoistason palveluissa.  Haasteet /talous ovat tuttuja väliraportin pohjalta käydystä keskustelusta: uhka kustannusten nousuun, markkinoiden monopolisoituminen, maakuntatasolla kustannusten hallinta, vaara syntyä epätaloudellisia päällekkäisiä palveluja. 
Mahdollisuudet /asiakkaan: asiakkaiden yhdenvertaisuus lisääntyy, hoidon saatavuus paranee, asiakkaan itsemääräämisoikeus lisääntyy. Haasteena pidetään alueella maksettavien korvausten liian suuri eriytyminen, aiheettomat lähetteet, osalla asiakkaista rajalliset valintakyvyt, palveluketjun eheys, yksityisen vakuutusbisneksen kasvu. 
Palvelujärjestelmän kannalta mahdollisuutena pidetään valtion vahvaa säätelyä, mutta vapautta tuotantomenetelmien valinnassa, pienten ja keskisuurten yritysten pääsyn markkinoille. Haasteena puolestaan nähdään korvausperiaatteet ja tiedon kulku, oikean korvaustason löytäminen palvelujen tuottajille (riittävä houkutin, mutta kustannuksia hillitsevä), asiakkaiden lähettäminen väärin perustein jatkohoitoon, yksityisen sairausvakuutuksen kasvu.

Töitä on tehtävä vielä paljon. 
 • Valtion on vahva sääntely ja ohjaus. Päästäänkö tällä ratkaisulla kiinni suuriin kustannuksiin, jotka ovat laitoshoidossa ja erikoissairaanhoidossa. Vai johtaako tämä peruspalvelujen vähenemiseen
 • Maakunnan rooli jää kapeaksi. Ryhmä ei ota kantaa, miten saadaan palvelujen tarjonnan eriarvoisuus sekä hyvinvoinnin ja terveyden erot kavennettua. Malli uhkaa vain lisätä palvelujen piiriin tulevia erityisesti siellä, missä tarjonta on suurta
 • Palvelujen tuottajat uhkaavat monopolisoitua kahdesta syystä: 1) markkinoilla on lainomainen taipumus keskittyä, 2) pienillä tuottajilla on palvelujen kattavuusvaatimuksiin nähden kapeat hartiat. Monopolisoitumisesta seuraa helposti myös tarkoituksenmukaista palvelun ohjausta omiin yksiköihin. (esim. Pihlajalinna-tapaus Mäntän seudulla)
 • Tietoperusta on asetettuihin vaatimusten verrattuna erittäin ohut. Tarvitaan kriteerien ja mittareiden määrittelyä koko ohjausketjun kaikkiin vaiheisiin sekä ajantasaista, laadukasta perusdataa. Aika uhkaa loppua
 • Tarvitaan kokeiluja, koska perusratkaisusta ei ole edes maailmalla olemassa vertailukohtia.
Soteuudistus -pirullinen ongelma, viite 2
Ja vielä vertailu Ollin pohdintoihin kirjassa "Soteuudistus - pirullinen ongelma: ajopuu vai projekti". (Kirja ostettavissa mm. Akateemisesta kirjakaupasta, Suomalaisesta kirjakaupasta, Info-ketjun kirjakaupoista/nettikaupoista sekä Adlibris-nettikaupasta, Ohjehinta on 18,80e; tulossa on vielä sähköinen kirja 10 eurolla, viite 2)
 • valinnanvapausmalli: raportissa ei pohdita lainkaan ns. täydellistä valinnanvapautta eli miksi ei voida sallia kilpailutusta myös hinnalla pelkän laadun sijaan; miksi ei oteta valinnanvapauden piiriin kaikkia palveluita; miksi valinnanvapaus nähdään ehdottomana omanlaisena kokonaisuutena, jossa kuitenkaan ei oteta vakavasti muualla maailmalla havaittuja ongelmia; miksi ei oteta kantaa vahvasti työterveyshuoltoon vaan jätetään se kaiken tarkastelun ulkopuolelle; näitä asioita olen monelta kannalta pohtinut kirjani luvuissa: 4.3.3. Asiakkaan valinnanvapaus sekä havannoinut aiheesta käytyä keskustelua vuodesta 2012 kuluvaan vuoteen. 
 • asiakkaan/potilaan oma valinnanvapaus on käsitelty osittain Brommelsin työryhmän raportissa, mutta ei ole pohdittu kaikilta osin todellista valinnanvapautta eikä sen seurauksia; tähän liittyy myös integraatio, joka ääripäässä on ristiriidassa valinnanvapauden kanssa; näitä asioita olen pohtinut sekä valinnanvapautta koskevassa luvussa 4.3. että 4.4. sosiaalihuoltoa ja integraatiota koskevassa luvussa. 
 • yksityisten palvelujen tuominen keskeisesti mukaan on myös haasteellinen asia, jossa Brommelsin työryhmä ei ole mitenkään ottanut kantaa julkisten palvelujen yhtiöittämiseen liittyviin seurauksiin; myös usko pienyrittäjyyteen on naivia, koska markkinat muovaavat yrittäjyyttä ja suuret syövät pieniä; näin on käynyt vaikkapa vanhusten palveluissa, joissa palvelujen hinta, laatu ovat nykytilanteessa aivan vertailukelvottomassa tilassa; tästäkin olen kirjoittanut luvussa 3.2.2. sekä luvussa 4.3.3.3. "terveys myytävänä".
 • rahoitusmalli: miksi ei ole avattu työterveyshuollon tilannetta eriarvoistavana tekijänä; olisi voinut tehdä välittäviä ratkaisuja esimerkiksi erottelemalla työikäisten sairaanhoito ja ennaltaehkäisevä toiminta toisistaan - eriarvoisuus palvelujen saatavuudessa siis jatkuu samoin kuin päällekkäisyys; tästä olen kirjoittanut kirjani luvussa 4. Sotekustannuksia pitäisi laskea; samoin olen kirjoittanut kapitaatioperiaatteesta samaisessa luvussa; vielä on odotettavissa laskelmissa häviävien kuntien vastamarssi; muuten olen kuitenkin samaa mieltä, että kapitaatioperiaatteeseen tulee mennä
 • ohjaus nähty yksisuuntaiseksi ylhäältä alas ohjaukseksi eikä vuorovaikutteiseksi sopimusohjaukseksi; myös esimerkiksi tuuppaukseen ja sen kevennettyyn bm-toimintaan perustuva ohjaus on jätetty keinovalikoimien ulkopuolelle; oleellistahan on hyvinvoinnin ja terveyden eriarvoisuuden vähentäminen ja palvelujen eriarvoisuus; työryhmä ei pohdi lainkaan sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollossa ei riitä pelkkä kysyntä - tarjontamalli, pitää olla kolmikantamalli: tarve - kysyntä - tarjonta; tämän mallin avulla päästään käsiksi tarpeen ja tarjonnan oikeaan kohtaamiseen; näitä asioita olen pohtinut kirjani luvuissa 4 ja 5 monin tavoin. 
 • tietopohja on avainkysymys saada aikaan muutosta sotessa; on rakennettava selkeä tiedolla johtamisen kokonaisuus, johon kytketään tiedon johtamisen ohjelma; näitä asioita olen pohtinut kirjani luvussa 4.5.5.; tässä on erittäin suuri työsarka ja perinteisesti tällä alueella muutokset ovat edenneet etanan vauhtia; jos etenemisvauhti on aikaisempien vuosien kaltainen, ei saada määräajassa mitään oleellista aikaan; yhteinen tietoperusta on tarpeen, mutta ohjauksen ja johtamisen eri tasoilla sekä eri toimintalohkoilla tarvitaan toisistaan poikkeavaa tietoa/ indikaattoreita/mittareita; tiedon pitää olla laadukasta ja ajantasaista - nyt ei kaikilta osin ole näin. 
Päivitys 8.6.2016: Aaro Kujala verkkouutisissa:
http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/sote_sy_akujala-51408

Päivitys 8.6.2016: Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitys aiheeseen liittyen ilmestyi: http://www.kkv.fi/ajankohtaista/Tiedotteet/2016/8.6.2016-kkvn-selvitys-kilpailulla-suotuisia-vaikutuksia-sosiaali--ja-terveyspalveluiden-laatuun/

Viitteet

(1) Mats Brommels, Timo Aronkytö, Aulikki Kananoja, Paul Lillrank, Kari Reijula: Valinnanvapaus ja monirahoituksen yksinkertaistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Selvityshenkilöryhmän loppuraportti, STM raportteja ja muistioita 2016:37

(2) Olli Nylander: Soteuudistus - pirullinen ongelma: ajopuu vai projekti, BoD , Norderstadt 2016

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti